שולחן הסדר

יש להכין שולחן הסדר מבעוד יום, ואף שענין זה שייך בכל ערב שבת וכן ראוי לעשות בכל ערב יו״ט שכבוד החג הוא שימצא אדם שולחנו ערוך בבואו מבית הכנסת, ומנהג יפה לכבד יו״ט כמו שבת

יש להכין שולחן הסדר מבעוד יום, ואף שענין זה שייך בכל ערב שבת וכן ראוי לעשות בכל ערב יו"ט שכבוד החג הוא שימצא אדם שולחנו ערוך בבואו מבית הכנסת, ומנהג יפה לכבד יו"ט כמו שבת, מכל מקום בערב פסח יש חיוב מיוחד בהכנת השולחן מבעוד יום מפני הטעמים דלהלן:

א. כדי לערוך הסדר מיד בבואו מבית הכנסת בעוד הילדים הקטנים ערים.
ב. כדי שיאכל האפיקומן קודם חצות.
ג. בליל פסח יש לנהוג כבני חורין אשר שולחנם ערוך זמן רב קודם אכילתם.

יש להכין מבעוד יום גם את היין לד' כוסות, הקערה והדברים שעליה, מצות מצוה, זרוע, ביצה, מרור, חרוסת, כרפס וחזרת, מי מלח, צרכי סעודה, אגוזים לתינוקות, נרות להדלקה ובגד לבן (קיטל).

הטעמים לבגד לבן (קיטֶל)

א.  זכר לחירות.
ב. לפי שהוא בגד מתים, ומטרתו כדי שלא תזוח דעתו עליו.
ג. לפי שעם ישראל היה לבוש ביציאת מצרים כדוגמת המלאכים ולכן לובשים בגד לבן.

החירות בליל הסדר.

ליל הסדר נתייחד במנהגי חירות שונים לזכר גאולתנו ממצרים, וכדלהלן;
א. מכינים שולחן הסדר מבעוד יום.
ב. מעטרים שולחן הסדר בכלים נאים.
ג. לובשים בגד לבן.
ד. יושבים בהסיבה.
ה. שותים ד' כוסות של יין.
ו. בעל הבית אינו מוזג את הכוס בעצמו.
ז. בעל הבית אינו יוצא ליטול ידיו לכרפס ולסעודה וכדלהלן, אלא מגישים לו מים למקומו.
ח. אוכלים כרפס טבול במי מלח כדי לעורר תאוות האכילה.
ט. אומרים ההגדה בישיבה ולא בעמידה.
י. אומרים "כל דכפין" (כל מי שצריך) כדרך בני חורין שיכולים להזמין אחרים לסעודתם.
יא. אוכלים בנחת כדרך בני חורין.