מה מותר ומה אסור לעשות בערב פסח?

איסור אכילה ושתיה בערב פסח | טעמי האיסור | תענית בכורים | איסור מלאכה בערב פסח | טעם לאיסור המלאכות לאחר חצות

איסור אכילה ושתיה בערב פסח
יש אומרים שאין לאכול פת (מצה עשירה) מחצות היום וי"א דאסור החל משעה עשירית של היום, אולם מותר לאכול פירות וירקות, וכן בשר דגים ובצים בין חיים ובין מבושלים, אך יזהר שלא ימלא כריסו מהם כדי שיאכל בלילה המצה לתיאבון.

טעמי האיסור:

א. משום הידור מצוה שיאכל בלילה מצה לתיאבון.
ב. כדי שלא יאכל המצה בלילה אכילה גסה שאינה בכלל אכילה ואין יוצאים בה ידי חובה.
ג. ויש שכתבו הטעם כדי שיאכל בערב הרבה מצות, שיש מצוה להרבות באכילת מצה גם אחר שאכל כזית.

תענית בכורים.

הבכורים מתענים בערב פסח, זכר לנס שנעשה לבכורי ישראל שפדאם ה' בשעה שנגף בכורי מצרים בליל פסח, אכן לפי שנחלשו הדורות, והצום עלול למנוע מהבכורים לערוך הסדר כהלכתו, נוהגים הבכורים להפסיק התענית בערב פסח ע"י השתתפות בסעודת מצוה כגון ברית מילה ופדיון הבן, ובזמנינו נוהגים הבכורים להשתתף בסעודת סיום מסכת, והטעם שמועיל לפוטרו מן הצום, לפי שיום שמסיימים בו מסכת נחשב ליום טוב וליום שמחה.

יש שמקשים מה טעם לתענית בכורים זכר להצלתם, אדרבא, יש לקבוע יום שמחה והודאה על הצלתם ולא להתענות ? ויש לומר כי בימי יציאת ישראל ממצרים צמו הבכורים, אף שהבטיח להם הקב"ה שיפסח על בתי בנ"י, מ"מ חששו לקיטרוג, ולזכר אותו הצום קבעו הצום לדורות, ועוד כי משעה שניצלו הבכורים ממכת בכורות הוקדשו לעבודת בית המקדש, אך לא נשארו בקדושתם בגלל חטא העגל, והועברה מהם העבודה ונתנה ללויים, ולפי שבליל פסח, הזמן שבו נתקדשו הבכורים, מתעורר עליהם קטרוג שלא נשארו בקדושתם, לכן יש לצום בערב פסח כדי להראות שהם שבים בתשובה וראויים לעבודת המקדש.

איסור מלאכה בערב פסח.

ערב פסח אחר חצות אסור בעשיית מלאכה, והעושה מלאכה משמתים אותו ואינו רואה סימן ברכה באותה מלאכה, ומשום כך יש להקפיד להסתפר לכבוד החג וליטול את הציפורניים קודם חצות היום.

טעם לאיסור המלאכות לאחר חצות.

א. לפי שיום זה הוא זמן שחיטת הפסח ויום שמביאים בו קרבן נחשב ליו"ט, ולפי שזמן הקרבת הפסח הוא מחצות היום, לכן אין איסור אלא מחצות היום.
ב. לפי שבערב פסח צריך לטרוח בהכנת מצוות הלילה ולא בדברים אחרים.