איסור אכילת מצה בערב פסח

בערב פסח אין לאכול מצה. טעמי האיסור וזמן האיסור

בערב פסח אין לאכול מצה.

טעמי האיסור
א. כדי שיהא היכר לאכילתה בערב.

ב. מצה הוקשה לקרבן פסח, וכשם שקרבן פסח אסור באכילה בערב פסח כך הדין במצה.

ג. כדי שיאכל מצה בלילה לתיאבון.

ד. ועוד שנרמז במש"כ בתורה "בערב תאכלו מצות" ודרשו רבותינו בערב ולא ביום.

זמן האיסור
נחלקו הפוסקים אם יש איסור אכילת מצה בליל י"ד בניסן או רק ביום י"ד, וכן דעת רוב הפוסקים.

י"א דביום האיסור מעלות השחר, וי"א שהאיסור אינו נוהג אלא משעת איסור חמץ ואילך, ולהלכה אין לאכול מצה בערב פסח החל מעלות השחר.