דיני חודש ניסן

"החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה"

"החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה". רובו של החודש ימים טובים: בראש חודש ניסן הוקם המשכן וי"ב יום הקריבו הנשיאים את קרבנם, בו נגאלו ממצרים ובו עתידין להגאל. ולכן יש בו הלכות מיוחדות.

כשאומר אדם על חודש ניסן שהוא ה"חודש הראשון" הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא של "החדש הזה לכם ראש חדשים וכו'" וכל זאת כדי לזכור את החודש שבו יצאנו ממצרים. (עיין רמב"ן על התורה).

א. כל חודש ניסן אין אומרים תחנון ולא צידוק הדין. ואין אומרים "צדקתך" בשבת במנחה.
נוהגין מראש חודש ואילך לקרות בכל יום פרשת הנשיא שהקריב בו ביום. וביום י"ג קורין פרשת "בהעלותך" עד "כן עשה את המנורה", שהוא נגד שבט לוי.

ב. אין מתענין בו אפילו תענית יארצייט. אבל תענית חלום מתענין.
והבכורים מתענין בערב פסח, כאשר יבואר אם ירצה ה' בסימן קי"ג. וחתן וכלה גם כן מתענין בו, ואפילו בראש חודש ניסן.

ג. בשבת הגדול למנחה, נוהגין שאין אומרים "ברכי נפשי", אלא "עבדים היינו" וכו', לפי שבשבת הגדול היתה התחלת הגאולה והניסים.