לפי מה קובעים בשמים איזה עונש לתת?

יש רבים ששואלים אותי לפי מה קובעים בשמים איזה עונש לתת?

מאת: הרב יעקב שטיר

יש רבים ששואלים אותי לפי מה קובעים בשמים איזה עונש לתת?

אחד מהדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, זה שאם אנו סוטים חלילה מדרך הטוב, הוא מביא עלינו עונשים. לולא העונשים היינו נמשכים לעשות ככל העולה על רוחנו, מתרחקים מדרך התורה ומאבינו שבשמים.

כשהקדוש ברוך הוא מביא על האדם עונש, הוא מביא עליו את העונש ב"מידה כנגד מידה", דהיינו, שלפי צורת ואופן החטא, כך צורת ואופן העונש. על ידי כך, אם נהיה חכמים דיו, נוכל להבין מה עשינו לא טוב ומה עלינו לתקן.

עניין זה מוזכר במשנה (מסכת סוטה פ"א, ז'), שם נאמר "במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו".

ובגמרא במסכת סנהדרין (דף צ' ע"א)  מצאנו כתוב על האומר אין תחית המתים מן התורה: "הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה".

במדרש "בראשית רבה" נאמר: "ר' סימון בשם ר' שמעון בר אבא – כל המידות בטלו, מידה כנגד מידה לא בטלה. ר' הונא בשם ר' יוסי – מתחילת ברייתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא שבמידה שאדם מודד – בה מודדין לו, לפיכך אמר הכתוב 'והנה טוב מאד' – הנה טוב מידה".

על אדם שרוצח חלילה נאמר בתורה: "שפך דם האדם באדם דמו ישפך" (בראשית ט', ו'). זו גם הנהגה של מידה כנגד מידה.

עוד מצאנו בתורה שניתן עונש מידה כנגד מידה, בפסוק: "ואיש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר עין תחת עין, שן תחת שן. כאשר יתן מום באדם, כן ינתן בו". (ויקרא כ"ד י"ט-כ)

על הפסוק "ויבא יוסף את דתם רעה אל אביהם" (בראשית ל"ז, ב') שנאמר על אחי יוסף, כותב רש"י: כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה, היה מגיד לאביו, שהיו אוכלין אבר מן החי ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים וחשודים על העריות. ובשלשתן לקה, על אבר מן החי – וישחטו שעיר עזים במכירתו ולא אכלוהו חי. ועל דיבה שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים – לעבד נמכר יוסף. ועל העריות שספר עליהם – ותשא אשת אדוניו וגו'".

את האחים של יוסף שמו במצרים במאסר, וכותב על כך הרשב"ם, שזה היה מידה כנגד מידה. כלומר, מכיוון שהם השליכו את יוסף לבור, הם נענשו במידה כנגד מידה והושמו בעצמם בבור השבי.

בתורה שבכתב ושבעל פה ניתן למצוא עוד דוגמאות לעניין של מידה כנגד מידה. בכל אופן כעת אנו כבר יודעים לפי מה קובעים בשמים איזה עונש לתת למי שאמור חלילה להענש.

שנזכה תמיד לראות רק את חסדו הגלוי של ה' יתברך עלינו, מעתה ועד עולם, אמן סלה!