רעיון 'גופני' טהור

הכשרות היתה בעיני רבים אות ברור ליהירות היהודית. באמצעותה מתבדל היהודי מן הנכרי. היא מונעת מהם להסב יחד לסעודת רעים. תיאוריה זו התגלגלה מהעולם העתיק גם לחיבוריהם של מבקרי המקרא בדורות האחרונים. אולם היא מנוגדת למקרא ולרוחו: "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים… להבדיל בין הטמא ובין הטהור וביןקרא עוד...

הכשרות היתה בעיני רבים אות ברור ליהירות היהודית. באמצעותה מתבדל היהודי מן הנכרי. היא מונעת מהם להסב יחד לסעודת רעים. תיאוריה זו התגלגלה מהעולם העתיק גם לחיבוריהם של מבקרי המקרא בדורות האחרונים. אולם היא מנוגדת למקרא ולרוחו: "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים… להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל" (שם, מ"ה-מ"ו). כלומר, משום שאתה נבדל, ניתנה לך מערכת המאכלות האסורים ולא כדי שבאמצעותה תיצור את מחסום ההתבדלות. ההבדל בין שתי ההבנות הינו משמעותי מאד.

גם בימינו מהלכים רבים עם הרעיון שאיסור אכילת חזיר נובע מהיותו גורם למחלת הטריכינוסיס. המסקנה המתבקשת היא שבימינו, עם התקדמות הרפואה המודרנית, שיפור תנאי ההיגיינה הציבורית, שכלול שיטות הבישול ואמצעי ההקפאה העומדים לרשותנו, אין עוד צורך בסייגים עתיקים אלו.

הסבר זה נתקל בכמה קשיים הגיוניים. המאמין כי זו הסיבה של איסור המאכלות, חייב לענות על כמה שאלות:

א. מדוע התעלם משה גם מהצמחים המזיקים לבריאות ומשאר גורמי המחלות?

ב. למה תלה את הצו בסיבת "שקץ הוא לכם", או בעובדה "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים… והייתם קדושים"? וכי אזהרה גלויה בדבר הסכנה לבריאות לא היתה משפיעה עליהם יותר? אם זו הסיבה האמיתית, מדוע הסתיר אותה מפניהם?

ג. כיצד מסבירים אלו המאמינים, שאיסור אכילת החזיר בא להציל את עם ישראל ממחלת הטריכינוסיס, את הידיעה מראש של אפקט שלילי זה שבבשר החזיר, אלפי שנים לפני מדע הרפואה?

בן זמננו יוסיף: מה חשיבות יש להתעסקות הזאת של הדת בהוראות גסטרונומיות? האין ראוי יותר לדת להזין את רוח האדם ברעיונות של צדק, של אמת ושל אהבת אדם, בחיפוש נאות אחר פיתרונות לבעיות המציקות לחברה ולפרט?

תשובת המדרש לשאלה זו מעלה את הנושא כולו למישור שונה:

"לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות" (ילקוט שמעוני, פרשת שמיני, תקל"ו).

מילים ורעיונות יש לו לאדם בשפע. תיאוריות, פראזות על צדק, אידיאלים וערכים ממלאים את רוחו, אולם גופו ותחושותיו אינם משתפים פעולה. הם נשמעים לחוקים אחרים, לערכים שונים. על כן, אבד לו האימון ברעיונות הנשגבים והוא חש כלפיהם צינה. כאדם הוא מודע לכך ש"מותר האדם מן הבהמה", אולם בשעת הזלילה דומה הוא לה. התהליכים הביולוגיים של אוכל, עיכול, הפרשה ומות הגוף, הם תהליכים זהים. והם, בהיותם חושניים ומוחשיים, קובעים את מהות אישיותו. הבעיה נובעת מהנתק בין הרוח לגוף, בין האידיאל לביצועו. בין הידיעה על הצורך לשלוט ביצרים לבין הכניעה המוחלטת להם.

ומה אומרים חוקי הכשרות: הטבע את הרעיונות הדגולים במערכת הגופנית שלך! קשר בין קצוות הרוח והגוף! טול את המעשים החושניים והעלה אותם בדרגה! אל תהיה אכילתנו רק תהליך גופני, אלא יהיה בה גם מעשה מוסרי. אל נבחר את מזוננו רק על פי שיקולים גופניים, כי אם גם על פי שיקולים מוסריים. לא בריאותנו הגופנית, אלא בריאותה הרוחנית והמוסרית של נשמתנו היא שתובטח על ידי קיום מצוות אלו. הן הן השומרות על החושניות הגופנית מפני מאוויים בהמיים עזים, והן המגינות על הרצון הרוחני והמוסרי לבל יקהה ולבל ישותק.

[ערכים]