ברכת האילנות

ברכת האילנות היא ברכה בהלכה היהודית שמברכים אחת בשנה בחודש ניסן על אילנות מאכל שמלבלבים ומוציאים פרחים.

ברכת האילנות היא ברכה בהלכה היהודית שמברכים אחת בשנה בחודש ניסן על אילנות מאכל שמלבלבים ומוציאים פרחים.

נוסח הברכה הוא:

"ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ונאות , כדי להנות בהן בני אדם".

סדר הברכה המלא כאן>>

ישנן נוסחים נוספים, שיש בהם שינויים מזעריים. (בנוסח השולחן ערוך, "דבר" מתחלף ב"כלום" "ואילנות טובות ונאות כדי" מתחלף ב"אילנות טובים". ויש מהספרדים שמשמיטים את המילים "ונאות" "כדי".)

ההלכה קובעת שהברכה היא על עצי פרי בלבד ולא על עצי סרק. ואף שישנה דעה שאפשר לברך כל השנה על עצים מלבלבים, ההלכה נקבעה שאפשר רק בחודש ניסן לפי חלק מהפוסקים והמשנה ברורה פסק שאפשר גם אחרי אם הפרי לא גדל לגמרי שאפשר לברך עליו שהחיינו. ויש אומרים שאם רואה את העץ לאחר שגדל הפרי (אף שלא הגיע לשהחיינו) פטור מלברך, אף שמודעים לדעה שצריך, בגלל הכלל של ספק ברכות להקל.

יש אומרים שאין מברכין ברכה זו בשבת ולא ביום טוב, אלא בחול. ודווקא כשהוא רואה לפחות שני אילני מאכל לאחר שלש שנות עורלה