"איש אחד ושמו לאטינס, בשנת שמ"ה לאלף השלישי המציא לעצמו לשון לטין"

"איש אחד ושמו לאטינס, בשנת שמ"ה לאלף השלישי המציא לעצמו לשון לטין"

5 דברים שאולי לא ידעת על שבעים לשונות

 

  1. ממתי ישנם שבעים לשונות בעולם?

בדור הפלגה נאמר 'ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים'. בירושלמי נחלקו בזה ר"א ור"י, חד אמר שהיו מדברים בשפה אחת – לשון הקודש, וחד אמר שהיו מדברים בשבעים לשון. מפרשי הירושלמי (יפה מראה, קרבן העדה) מסבירים לדעה זו, ש'שפה אחת' הכוונה שהיה כל אחד מבין שפת חברו, מפני שכולם הבינו בשבעים לשון. כפי דעה זו מפרש גם ר"י בכור שור בפירושו על התורה, ומסביר שאין נראה לו לומר שרק בתקופת דור הפלגה נבראו השבעים לשון. דעה זו גם אינה סותרת לדברי חז"ל שהעולם נברא בלשון הקודש, שאמנם נברא בלשון הקודש אבל היו עוד לשונות (ע"פ 'עלי תמר', וראה עוד שם).

 

  1. האם ישנם רק שבעים לשונות ולא יותר?

ה'תפארת ישראל' (שקלים פ"ה ה"א) כותב שיש בעולם יותר משבעים לשונות. בספר 'יד אפרים' כותב, שבימי הש"ס לא היו יותר מע' לשונות, אבל בימי הרמב"ם כבר היו פעמיים ע' לשונות ועוד יותר, ובימינו יש יותר מחמש מאות לשונות. ובספר 'שיח שדך' כותב שבזמן הזה יש הרבה יותר משבעים לשון, אלא שלשונות משובשים אינן עולין לחשבון – כגון לשון האשכנזים כוללת לשון הדאנים וההולנדים וכדומה, ולשון איטליא וצרפת נחשבים כאחד, ולשון אנגליא מורכבת מלשון אשכנז וצרפת ודומיהן.

 

  1. האם לשון הקודש היא בכלל שבעים הלשונות?

במדרש אגדה (ויחי, בראשית נ, ה) נאמר שהמצרים לא היו ממליכים עליהם מלך אלא אם כן היה יודע בשבעים לשונות, ופרעה היה יודע "כמעט בכל השבעים לשון חוץ מלשון הקודש", עי"ש שמשמע שלשון הקודש נכלל בכלל השבעים לשון. אמנם תוס' הראש במסכת סוטה (לו:) דייק מדברי הגמרא שם שלשון הקודש אינו בכלל השבעים לשון, ואילו בתוס' שאנץ שם הסתפק בזה (ע"פ קובץ באוצר חיים, תשע"ד). וראה עוד בבניהו בין יהוידע (סוטה לג.) שכתב שיש שבעים לשון מלבד לשון הקודש.

 

  1. האם השפה הלטינית היא משבעים לשון?

רש"י בעבודה זרה דף י' כתב: "ולשון של רומיים מאומה אחרת באה להם", והביאו התוספות דבריו וכתבו: "פירש הקונטרס שנלקט לשונם מלשון אומות". החתם סופר (גיטין פ) מבאר ענין זה וכותב, שבדור הפלגה נפלגה הארץ לשבעים עמים בשבעים מדינות, וכל עם כתבו ולשונו לפי טבע המדינה או לפי מזל ושר מלמעלה, או שניהם כאחד. אך אומה זו, הרומית, לשונה וכתבה איננו מטבע מדינה ולא משר שלמעלה – "אך איש אחד ושמו לאטינס, בשנת שמ"ה לאלף השלישי המציא לעצמו לשון לטין, י"ט אותיות, וכל הלשון כרצונו וחפצו. דבאותו לשון משתמשים במלכות בכל כתבי חוקיהם ודתיהם ונימוסי מלכות וחכמות, במקום שהי' היונים משתמשים בלשון יון והישמעאלים בלשון ישמעאל וערביים משתמשים בלשונם שהמציא האיש ההוא, ובזה תבין דברי חז"ל"

 

  1. האם השפה הארמית היא משבעים לשון?

הזוה"ק (סתרי תורה דף פט ע"א) כותב: "ותרגום חד מע' לשון הוא". והמהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העבודה פי"א) כותב כי "לשון זה אינו לשון מיוחד, שאינו מכלל שבעים לשונות המיוחדים לכל אומה". וכן כתב בחידושי אגדות (סוטה ח"ב עמ' ס"ז): "שאין לשון ארמי בכלל ע' לשונות, אע"ג שהוא לשון בוודאי, אינו בכלל ע' לשון שברא ה' יתברך" (קונטרס 'הכי קאמר').