מיהו בן חורין?

בן חורין אמיתי הוא זה השולט על מידות נפשו ואדון לעצמו להחליט מהי דרכו בחייו. אדם המשועבד לדחפים, לנטיות ולכוחות שונים אינו בן חורין ואינו אדון לעצמו

יש המזהים את מושג החירות עם מצב הפקרות. בעיניהם, בן חורין הוא אדם שיש באפשרותו לעשות ולפעול ככל העולה על רוחו. כל הגבלה הבאה להגביל את האדם ולמנוע ממנו את מילוי רצונותיו האישיים, נתפסת בעיניהם כפגיעה בחירות.

לפי תפיסה זו, חירות אמיתית היא אוטופיה בלבד, שהרי האנושות אינה יכולה להתקיים בצורה זו. ללא ספק פריצת מסגרות מעין זו תביא בעקבותיה חורבן כללי.

 

החברה האנושית מושתתת על תלות בין איש לרעהו ועל יחסי גומלין. חירות אמיתית אינה באה לידי ביטוי בחוסר תלות בזולת, אלא בהשתחררות מכל גורם המונע מהאדם לחיות ולפעול על פי מצפונו. בחיי האדם מצויים גורמים חיצוניים מסוג זה לרוב; אילוצים משפחתיים או כלכליים המתנגדים לדרכו המצפונית של האדם ועוד. אולם יש לדעת שהגורם הקרוב ביותר אל האדם הוא יצרו הרע, כלומר, דחפיו הפנימיים שלו עצמו. חירות אמיתית מתחילה בהשתחררות מכבלי האנוכיות, וכן מרצונותיו ומתאוותיו המכתיבים לו את דרכו בחיים בניגוד לשכלו ומצפונו.

אדם יכול להיות עשיר כקורח, שליט על חצי עולם, ולמרות כל זאת, להשאר עבד נרצע של עצמו. לדוגמה, חיים בעולם אנשים שצברו הון כה רב, עד שבסך ימי חייהם לא יספיקו לכלותו. אך למרות כל זאת, הם אינם מסוגלים להנות ממנו, משום שתאוות הבצע מעבירה אותם על דעתם. במקום לעצור, לנוח ולהנות, הם ממשיכים במרוץ אין סופי אחר המיליון הנוסף, או אחר עמדת כח נוספת. הם אינם חסים על בריאותם או על משפחתם, מרוץ אין סופי זה אינו מגיע לקו כל עוד הם חיים.

מיהו איפוא בן חורין? אדם המסוגל לומר ליצרו ודחפיו: "עד כאן", היודע להסתפק במה שיש לו, בין רב ובין מועט, החי את חייו הפנימיים, את חייו שלו.

מסר זה באה המצה ללמד ולסמל. קמח ומים הינם מרכיבי התזונה החיוניים של האדם. אדם המסוגל להסתפק בקמח ומים בלבד, וידיו אינן כבולות ברדיפה מתמדת אחרי הישגים חומריים נוספים, הוא הנחשב לבן חורין אמיתי!

[ערכים]