למה צריך ללכת ללמוד בישיבה

רבים מהצעירים שמתקרבים ליהדות שואלים אותי, ״למה צריך ללכת ללמוד בישיבה?״ אני רוצה לספר לכם סיפור נורא שהתרחש במערות הכותל המערבי לפני קרוב לאלפים שנה

תשמעו סיפור מדהים על יוסף משיתא

 

רבים מהצעירים שמתקרבים ליהדות שואלים אותי, "למה צריך ללכת ללמוד בישיבה?" אני רוצה לספר לכם סיפור נורא שהתרחש במערות הכותל המערבי לפני קרוב לאלפים שנה.
במדרש (ילקוט שמעוני בראשית קטו) מסופר את המעשה הנורא שהיה עם יוסף משיתא, כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוה, הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר ששמו יצא בכל הגויים לשם ולתהילה, גם שמע כלי המקדש המפוארים הגיע לאוזניהם וכמובן חמדו הם אותם ורצו לקחתם איתם, אלא שכשהגיעו לבית המקדש נפל עליהם פחד נורא, ולא העיזו להיכנס לתוכו, אספו הם את כל היהודים אשר בירושלים והביאום לרחבה שלפני בית המקדש, והכריזו שאחד מן היהודים יכנס תחילה ורק אח"כ הם יכנסו. כמובן שאחר שראו היהודים שאף הרומאים מפחדים להיכנס, לא נמצא ולו פתי אחד שירהיב עוז להיכנס לבית המקדש שאסור בכניסה לזרים.

 

ראו הרומאים שאף אחד לא יתנדב להיכנס במקומם, קמו והכריזו: שמי שיכנס תחילה, כל מה שיוציא הרי זה שלו! היה שם יהודי אחד ושמו יוסף משיתא, וכאשר שמע את ההכרזה הזו, לא יכול היה לעמוד בפיתוי העצום הזה לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד על רגליו ואמר: מוכן אני להיכנס תחילה לבית המקדש!

 

מתארים אתם מה התרחש באותו רגע בין אלפי היהודים שנוכחו שם, איזה הרגשת חידלון וביזיון עצום ונורא, על החילול ה' הגדול שקם יהודי ומסכים לעשות מעשה נורא כ"כ של חילול שם שמים שאפילו הרומאיים פחדו מעשות זאת. נכנס אותו יוסף משיתא לבית המקדש כאשר כולם מלווים אותו במבטים מושפלים ובעצב רב על מעשה נפשע ומזעזע זה הנעשה לעיני הרומאים וגרם חילול ה' נורא.

 

וכך כעבור זמן מה מופיעה דמותו של יוסף משיתא בשערי המקדש ובידו לא פחות מאשר המנורה הטהורה עשויה כולה זהב, כמה זעם וחרון הופנו כלפיו באותו זמן על חילול כלי הקודש, נורא ואיום, והנה הרומאיים כשרואים את המנורה כך בתפארתה, חמדוה מאד ויאמרו ליוסף משיתא: אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה מפואר, בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר, אתה תוכל ליהנות מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא המנורה המפוארת הזו.

 

אמרו לו הרומאיים: הכנס שוב ובחר לך מכל והפעם מה שתוציא יהיה שלך! ואז התרחש פלא עצום, יוסף משיתא מסרב! ואומר בקול: די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, עוד הכעיסנו פעם שנייה!

 

ניסו הרומאים לשדלו והבטיחו לו ויתור על מס למשך שלש שנים, אבל יוסף משיתא בשלו ואינו מסכים להיכנס. מסופר במדרש שמלאו הרומאיים חמה עליו והביאו דף של חרשים שמחתחין בו את הנסרים והנחוהו עליו והיו מנסרים בו, והיה יוסף משיתא מצווח וזועק: אוי לי שהכעסתי את בוראי, אוי לי שהכעסתי את בוראי. יוסף משיתא מת על קידוש השם, ובשעה קלה עלתה נשמתו לגן עדן, יצאה בת קול ואמרה "יש קונה עולמו בשעה אחת".

 

השפעת מקום קדוש – יוצרת בריה חדשה

 

סיפור מרגש מאד אבל זועקת מאילה השאלה! מה קרה לאותו יוסף משיתא שבפעם הראשונה העיז רוחו בפני אלפי בני עמו לעשות מעשה כה חמור ועוד בפני הרומאיים דבר שהעצים את חומרת המעשה וגודל החילול ה' הנורא שהיה בעקבותיו, והכל בשביל בצע ממון לזכות רח"ל באחד מכלי המקדש. והנה בפעם השנייה כשהעלו לו את המחיר והסכימו אף לוותר לו על המס לכמה שנים, פתע פתאום נעמד יוסף משיתא כצור החלמיש, כנגד כל הפיתויים וכשמולו עומד גזר דין מות נוראי ואכזרי מאין כמותו, מה הגורם לשינוי המפתיע הזה בהתנהגותו של יוסף משיתא? והלא כלל בידינו מחז"ל: עבר אדם עבירה קלה סופו לעבור עבירה חמורה!

 

יסוד נפלא וחשוב, אמר כאן מרן הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל מקים ממלכה של תורה הלא היא ישיבת פוניבז' המעטירה:

ההשפעה שאדם מקבל כשהוא נכנס למקום קדוש או מראיית אדם גדול, היא השפעה שנספגת בנפשו, היא השפעה שלאחריה הוא כבר לא אותו אדם שהיה לפני כן, הוא בריה חדשה לגמרי!

 

יוסף משיתא היה יהודי פשוט שמעולם לא דרכה רגלו בין כותלי בית המקדש, ולא זכה להסתופף בין לומדי תורה ובתי מדרשות, ולכן כשהכריזו על האפשרות לקבל ולהרוויח רח"ל מכלי המקדש, לא עמד בכך ונכנס, אבל בפעם השנייה כבר קיבל השפעה עצומה ממקום המקדש, כמה דקות שהיה בתוך המקדש השפיעו על נפשו ונשמתו, וכבר נהפך הוא לאדם אחר לבריה חדשה, ולא היה בו יותר העוז לחזור ולעשות את המעשה הנפשע של כניסה למקום המקדש! עד כדי כך שהסכים למסור נפשו למיתה קשה ונוראה!

 

לא יאומן עד כמה גדולה ההשפעה שיש על כל אחד ואחד מכניסה למקום קדוש, על אחת כמה וכמה כשנכנסים על מנת לספוג קדושה, אין לתאר עד כמה זה משפיעה על נפשו של כל אחד.

 

מרתף גדול של יין – זה השפעת ריח של תורה

מתחזקים יקרים! הגמרא אומרת שמאז חורבן בית מקדש אין לו להקב"ה אלא בתי כנסיות ובתי מדרשות שהן מקדש מעט, השכינה שורה בימים אלו בבתי מדרשות, והנה במדרש שיר השירים אומרים חז"ל "הביאני אל בית היין" התורה נמשלה למרתף גדול של יין, ובביאור הדמיון הזה של מקום תורה למרתף גדול של יין ביאר  הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל ראש ישיבת פוניבז', שאדם שברצונו להשתכר שומה בידו לשתות יין ולהשתכר, אבל באם אדם ישים לידו בקבוק יין פתוח וישאף לריאותיו מלא חופניים ריח יין, לא יגיע מזה לשום מצב של שכרות, שונה הדבר במרתף של יין מקום בו עומדים חביות עץ ישנות ספוגות בניחוחות של הרבה זנים, ובאוויר כולו מהלכים בו ריחות מענגים מזן אל זן של יינות מובחרים, או אז אם ישאף האדם אל תוכו את ריח ואדי הזנים שומה בידו לבא לידי שכרות כבר מעצם הריח הענוג.

 

מקום תורה, הוא מרתף גדול של יין כל הנכנס למקום תורה, מריח הוא מיד את ריחה הענוג והמתוק של לימוד התורה זה סוג ריח שהשפעתו ניכרת כבר בהרחת האוויר של המקום, ולכן המשילו חז"ל את התורה למרתף גדול של יין שמקום תורה כבר הכניסה למקום עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד כבר נעשה הוא שיכור מאוירת העינוג האמיתית של לימוד התורה.

 

ומי שזוכה כל יום ויום לשבת וללמוד בישיבה שזהו המרתף הגדול של יין התורה, זוכה לא רק להריח מריח הניחוח הזה, אלא גם לספוג לתוך דמו את דפי הגמרא הקדושה, ועליו אפשר לומר שהוא יהפך ל'שיכור' מריח התורה, דמו ייספג ברמה גבוהה מאד של אלכוהול רוחני, שהוא החמצן האמיתי לנפש והנשמה.