"משכן העדות"

מקומו המרכזי של המשכן בתוככי מחנה ישראל מצביע על מעמדו המרכזי בתוככי האומה. היה זה מעין לב השוכן במרכז הגוף ומהווה את מוקד פעילות האיברים. סביבו נסבו כל הליכות העם, וממנו התפשטה השראת השכינה על כל ישראל.

השם "משכן העדות" ניתן למשכן על שם הארון ולוחות הברית שהיו בו. השם של לוחות הברית בתורה הוא: "לוחות העדות", כפי שנאמר: "ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו… שני לוחות העדות" (שמות ל"א, ח'). הלוחות מכילים את עשרת הדברות הרומזות לת! מצית דברי התורה כולה.

המשכן נועד להשרות את שכינתו של ה' בתוככי העם. השראה זו התרקמה סביב הארון ולוחות העדות, כמובא בתורה: "ונועדתי לך שם, ודברתי אתך מעל הכפרת… אשר על ארון העדות" (שמות כ"ה, כ"ב). דיבורו של הקב"ה היה יוצא מבין שני הכרובים שעל ארון הברית, ומשם היה מגיע אל משה רבנו, כדי שישמיע אותו לעם ישראל.

המשכן היה הציר המרכזי של עם ישראל, והארון והלוחות שבתוככי המשכן היו המרכז שבמרכז. החלק המקודש ביותר של המשכן היה קודש הקודשים שבו ניצב ארון הברית. משום כך, נאה למשכן התואר "משכן העדות".

כל מעשי בראשית נוצרו כתוצאה מרצונו העליון של הקב"ה. רצונו של הקב"ה הוא רוחני לחלוטין, גבוה מעל גבוה. ואמנם, המצוות ומשפטי התורה המקיפים את כל חלקי הבריאה, מקנים גם למציאות הגשמית של הבריאה ממד רוחני, המאפשר קשר עם הבורא.

באמצעות שמירת התורה על ידי עם ישראל, הם מחזקים את הממד הרוחני המצוי בכל חלקי הבריאה, ומקנים זכות קיום לכל הברואים.

מובא במדרש, שהקב"ה הביט בתורה וברא את העולם. משמעות הדברים היא, שלא זו בלבד שבתורה מצויה התכנית שעל פיה נברא העולם, אלא שהתורה היא זו שיצרה את האפשרות שעולמנו יוכל להיברא ולהתקיים. עיקרון זה קיבל ביטוי בולט במשכן. יחד עם היותו מבנה גשמי, הוא יצר את האפשרות הנעלה של השראת השכינה עלי אדמות.

על הנר המערבי שדלק במנורת המקדש בתמידות, נאמר: "עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שרויה בישראל". למעשה, כל המתרחש במשכן היה עדות מתמדת לכך. הניסים התמידיים ורוח הקודש ששאבו הנביאים מקדושת בית המקדש, החדירה ללבבות את התחושה הברורה שה' ממשיך ללוות את עמו לעד, והוא לא יטוש אותו לעולם.

[ערכים]