כוחה של אחדות

למחרת יום הכיפורים, לאחר שנתרצה הקב"ה לישראל שלא להענישם באופן מאד חמור על חטא העגל, הזדרז משה רבינו להודיע לבני ישראל את הציווי של הקמת המשכן. המשכן אמור להשכין את השכינה הקדושה בתוככי עם סגולה ולקרב שוב את ישראל לאביהם שבשמים. שמו של המשכן מעיד על מהותו: "משכן העדות" – "עדות לישראל שוויתר להם הקב"הקרא עוד...

למחרת יום הכיפורים, לאחר שנתרצה הקב"ה לישראל שלא להענישם באופן מאד חמור על חטא העגל, הזדרז משה רבינו להודיע לבני ישראל את הציווי של הקמת המשכן. המשכן אמור להשכין את השכינה הקדושה בתוככי עם סגולה ולקרב שוב את ישראל לאביהם שבשמים. שמו של המשכן מעיד על מהותו: "משכן העדות" – "עדות לישראל שוויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, שהרי השרה את שכינתו ביניהם" (רש"י שמות ל"ח, כ"א).

לצורך ההודעה על בנין המשכן, כינס משה רבינו את כל העדה, כפי שנאמר בתורה: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" (שמות ל"ה, א').

כינוס כל העם היה תנאי ראשון להקמת המשכן. בלעדיו המשכן לא יכול היה להיבנות, והשכינה לא היתה שורה בו.

המטרה שלשמה נבנה המשכן, הוגדרה בתורה בתחילת הציווי על אודות הקמתו: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה, ח'). כלומר, שהיעד שלמענו הקימו ישראל את המשכן, הוא השראת השכינה עלי אדמות.

השראת השכינה המיוחלת צריכה להיות בתוככי הלבבות פנימה – "ושכנתי בתוכם", ולא רק במשכן החיצון. מאחר שעיקר השכינה אמורה היתה לשכון בלב ישראל, לא היה ביכולתם להשיג מטרה קדושה זו, אלא כאשר העם התאחדו והתלכדו יחדיו.

המשכן אמור היה להוות מעין "מעמד הר סיני" מתמשך, והשראת השכינה שהיתה בהר סיני, תמשיך להתקיים בישראל. אותם תנאים שנדרשו מישראל כדי לקבל את התורה, נדרשו גם כאן כדי לזכות במשכן. בסמוך לקבלת התורה נאמר על עם ישראל: "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט, ב). הפסוק כתוב בלשון יחיד, ללמדנו, שבאותה שעה היו ישראל: "כאיש אחד בלב אחד".

האחדות ששררה בישראל היתה כורח חיוני. אלמלא כן, לא יכלה התורה להינתן לישראל. התורה לא ניתנה ליחיד ואף לא לקבוצה, התורה נמסרה רק לכלל ישראל. משום כך היה עליהם להיות מגובשים לחטיבה אחת, "כאיש אחד בלב אחד". רק כך ניתנת התורה מתוך איחוד גמור.

מאותה סיבה עצמה, כדי לזכות להשראת השכינה המיוחדת והמתמדת שהיתה במשכן, זקוקים היו ישראל לאיחוד מלא.

שורש האחדות – יסודו בנפשות ישראל החצובות כולן מן המחצב המיוחד שתחת כסא הכבוד. האחדות היא המצב הטבעי של כלל ישראל, שהרי נשמותיהם מאוחדות הן ביסודן. אופיינית לכך היא העובדה, שהתואר הנעלה שמעוטר בו עם ישראל, הוא "כנסת ישראל", תואר המצביע על כך שמצבם הטבעי הוא דווקא כשהם מאוחדים ומכונסים יחדיו.

האחדות נדרשה בשעתו כדי לאפשר את בנין המשכן. אולם היא מתבקשת מאיתנו גם כיום. באם אכן רצוננו לתרום את חלקנו לקירוב הגאולה ולבנין בית המקדש השליי, עלינו כולנו להתאחד. שנאת חינם היתה הגורם לחורבן בית המקדש השני ולגלותנו מארצנו. תיקון עיוות זה יביא לקיבוץ גלויות, להשראת השכינה בקרבנו ולבואה של הגאולה השלמה.

[ערכים]