ערכו של הדיבור

מעלתם הגדולה של בגדי הכהונה לא התמקדה בפאר החיצוני שלהם, אלא בתוכנם הפנימי.

המעיל שלבש הכהן הגדול נועד לכפר על עוון לשון הרע. על שולי המעיל סביב היו מחוברים פעמוני זהב. כאשר היה הכהן הגדול לובש את המעיל ומתהלך בו, היו הפעמונים משמיעים קול. קולות אלו רומזים לכפרה על חטאי הדיבור והקול. סגולה מיוחדת היתה לפעמונים. בבוא הכהן אל הקודש, כפי שנצטווה על ידי ה', היה עוון חמור זה של דיבור לשון-הרע מתכפר.

אילו היינו נשאלים אלו בגדים ראוי שילבש הכהן הגדול, כדי שהללו יכפרו על חטא לשון הרע, לבטח היינו משיבים, כי ראוי שיהיו אלו בגדים שאינם משמיעים קול כלשהו. הדממה שבגדים אלו משרים, היתה מלמדת על חובת השתיקה של בני האדם.

לדעת התורה, הכיוון הוא הפוך. על שולי המעיל נתלו פעמונים שהשמיעו קולות בעת הילוכו של הכהן. משתמע מכאן, שלא בדממה הקב"ה חפץ, אלא דווקא בקולות. הקולות צריכים להיות כשרים, קולות שאין בהם לשון הרע.

אמנם השתיקה היא אמנות נפלאה, אך עם זאת, יש להשתמש בסגולות הדיבור שנטע ה' באדם כדי לפעול באמצעותן להשגת מטרות נעלות.

מהתבוננות במשנתו של רבי ישראל מאיר הכהן, מחבר הספר "חפץ חיים", ובמסירות נפשו להחדרת ההכרה בחומר איסורי לשון הרע ורכילות, ניתן היה להבין שהוא עצמו היווה דמות של שתקן נצחי. ולא היא! אלו שזכו לשהות במחיצתו סיפרו כי מרבה היה בדיבור. בכל עת היה נושא את דיברותיו בהלכה וביראת ה'. נוסף לכך, הוא לא נמנע מלגלות את דעתו בעניינים שעמדו על הפרק, הן בנושאי הכלל והן בנושאי הפרט. ורבים נהנו ממנו תדיר עצה ותושייה.

ברוח זו ביארו חכמים קדמונים את האמור במשנה: "סייג לחכמה שתיקה" (אבות ג', י"ג). מדברי המשנה משתמע שהשתיקה מהווה סייג השומר על החכמה. מהי איפוא החכמה עצמה? הווי אומר, החכמה היא הדיבור, דיבור שאין בו גלישה לתחום האסור.

את הדיבור המותר ואת הדיבור הקדוש סימלו הפעמונים שהשמיעו את קולם כאשר נכנס הכהן הגדול אל הקודש, אל המקום בו שרתה השכינה. הקרבה אל הבורא יחד עם התשובה כיפרה על אחד החטאים החמורים, חטא לשון הרע.

נוסיף פרט מעניין. נאמר בתורה שהשמעת קולם של הפעמונים נדרשה לא רק בהיכנס הכהן אל הקודש, אלא גם בצאתו: "ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא ימות" (שמות כ"ח, ל"ה).

התורה רמזה שרישומה של הקדושה חייב להוותר אף לאחר היציאה מבית המקדש. תפקיד האדם להשתדל שכל התעלות שהוא זוכה להגיע אליה, לא תחלוף ותעבור, אלא תותיר רושם רב לאורך זמן.

[ערכים]