כולם כאחד

הארון מסמל את התורה. הארון נגנז לפני חורבן בית המקדש הראשון. הלוחות אבדו עמו, ועקבותיהם לא נודעו. אולם נותר בידינו ספר התורה. כל המשמעויות העולות מן הפסוקים של פרשת הארון חלות גם על התורה, נושאת דבר האלוקים. צווים רבים בפרשתנו, הקשורים לבניית הארון, שונים מהאמור בשאר כלי המשכן. הבה נבחן צווי אחד המצביע על הגישהקרא עוד...

הארון מסמל את התורה. הארון נגנז לפני חורבן בית המקדש הראשון. הלוחות אבדו עמו, ועקבותיהם לא נודעו. אולם נותר בידינו ספר התורה.

כל המשמעויות העולות מן הפסוקים של פרשת הארון חלות גם על התורה, נושאת דבר האלוקים.

צווים רבים בפרשתנו, הקשורים לבניית הארון, שונים מהאמור בשאר כלי המשכן. הבה נבחן צווי אחד המצביע על הגישה העקרונית השונה הקיימת בבניית הארון. בפסוק הפותח את הוראת בנייתו, נאמר:

"ועשו ארון עצי שטים" (שמות כ"ה, י').

לא כך נאמר בשאר כלי המשכן. תמה המדרש: "מפני מה בכל הכלים כתוב: 'ועשית' (בלשון יחיד) ובארון כתוב: 'ועשו' (בלשון רבים)?

וזו תשובת המדרש: "אמר לו הקב"ה: יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם לתורה" (שמות רבה ל"ד, ג').

בל ייווצרו מעמדות, עדות ושכבות מיוחסות יותר ומיוחסות פחות. כשמדובר בתורה, במהותו הפנימית של עם ישראל. התורה מעניקה לעם את אופיו ואת מעמדו הרוחני. כתוצאה מכך, היא פתוחה בפני כל בן ישראל, יד כל אדם חייבת להיות שווה.

אין יחיד או שכבה חברתית המסוגלים לקיים לבדם את התורה כולה. "אין גופה של התורה יכול להתקיים אלא בכללות כל ישראל" ("אור החיים"). תרי"ג המצוות בנויות כך, שרק בשיתוף כל חלקי העם ניתן להגשימן. בן ישראל מנוע מקיום חלק נכבד של המצוות הקשורות לכהן ולתפקידיו. הכהן, מעצם מעמדו, אינו יכול לקיים חלק מן המצוות שנצטוו בהן בני ישראל. קיימת מערכת מצוות שרק הנשים יכולות לקיימן, ובלעדי קיומן אין לגבר את כל התורה כולה.

אין אדם בישראל השלם בלא רעהו. אין קבוצה היכולה לעשות שבת לעצמה. התורה אינה תורתו של היחיד, אלא תורתה של האומה. הדבר בא לידי ביטוי כבר בבניית הארון, משכן התורה. כולם בשווה חייבים היו לתרום לבנייתו. המיוחד והפשוט בעם, הנעלה וההמוני, היטו שכם כאחד בפעולה משותפת למען הארון, בידיעה ברורה שזו דרישה אלוקית הבאה להשריש בלבם את שותפות גורלם ואת תלותם איש ברעהו.

כך בעת בניית המשכן, וכך גם בימינו אלה.

[ערכים]