דין פרוטה כדין מאה

יתרו חותן משה, הציע למשה רבינו להקים בתי דין שיסייעו להקל מעל משה את העומס הגדול. כאשר ביאר יתרו את הרעיון, הוא אמר: "והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם" (שמות י"ח, כ"ב). והנה, כאשר התורה מתארת את  מינוי הדיינים בפועל, נאמר: "את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטוןקרא עוד...

יתרו חותן משה, הציע למשה רבינו להקים בתי דין שיסייעו להקל מעל משה את העומס הגדול.

כאשר ביאר יתרו את הרעיון, הוא אמר: "והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם" (שמות י"ח, כ"ב). והנה, כאשר התורה מתארת את  מינוי הדיינים בפועל, נאמר: "את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפטו הם" (שם, כ"ו). קיים כאן הבדל בתפיסה: יתרו הבחין בין דבר גדול לדבר קטון, ואילו התורה מדגישה את הקושי שבדבר ולא את גודלו.

גם כאשר משה רבינו חוזר ב"משנה תורה" (בחומש דברים) על העניין, הוא אומר: "והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו" (דברים א', י"ז). הוא מדגיש את הקושי, מבלי להתייחס לגודל העניין.

הבדלים אלו בין דברי יתרו לבין גישת משה הינם עקרוניים. תפיסתו של יתרו הובילה להצעתו בדבר ההתדיינות בדיני ממונות. לפי הצעה זו, כאשר הסכסוך בין בעלי הדין יהיה על "דבר קטון", כלומר, על סכום מועט, אין צורך להטריד בשל כך את משה רבינו. די בשרי עשרות או בדיינים זוטרים אחרים כדי לדון בכך. לדעתו, משה רבינו צריך לדון ב"דבר הגדול", כלומר, בסכומי כסף גדולים וכדומה. ואמנם, זוהי גישת בתי המשפט כיום – קיימת בהם ערכאה מיוחדת הדנה בתביעות קטנות.

גישת התורה שונה. אותו הרכב של בית דין ידון הן בתביעות של מיליונים והן בתביעה של שווה פרוטה. אם הנושא הנידון הינו מסובך וקשה מבחינה מהותית, יש להציעו לפני תלמידי חכמים מובהקים יותר, כפי שנאמר: "והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי" (דברים א', י"ז) – דינים קשים ומורכבים יש להביאם לפני משה, רבן של ישראל. גם באם מדובר בסכום זעום ביותר.

עיקרון זה שאין הבדל בין דין גדול לדין קטן, אלא בין דין קשה לדין קל, הובהר על ידי משה רבינו לדיינים הראשונים בשעת מינויים: "ואצווה את שופטיכם בעת ההיא… כקטון כגדול תשמעון" (דברים א', ט"ז-י"ז). על פי השקפת התורה אין עדיפות כלשהי לסכום התביעה. העיקרון הקובע הוא שיש להגיע למיצוי האמת בכל מצב שהוא.

התורה מחנכת אותנו לחיות חיי צדק מושלמים. הנגיעה ברכושו של הזולת ללא רשותו מפירה את מרקם החיים התורניים. על פי מבט גבוה זה של שלמות, כל חריגה כמוה כהפרת רצון ה', ולכן מצווה עלינו התורה להשתדל הן במסגרת חיינו והן בתחום המשפט, להשליט בעולם כולו צדק ללא עוררין.

[ערכים]