כללים בהלכות שבת

מן הראוי להדגיש: ההנחה העממית, שהקושי בביצוע המלאכה הוא סיבת האיסור, אינה מדויקת כלל. לעיתים, אסור לעשות מלאכה שביצועה קל. התורה אסרה עשיית פעולות המהוות מלאכת – יצירה. כללים מדויקים ניתנו בהר סיני ולפיהם נקבעו דיני שבת על כל פרטיהם.   הצווי לבנות את המשכן במדבר סיני (שמות ל"א, א' – י"א) נאמר בסמוך לאזהרהקרא עוד...

מן הראוי להדגיש: ההנחה העממית, שהקושי בביצוע המלאכה הוא סיבת האיסור, אינה מדויקת כלל. לעיתים, אסור לעשות מלאכה שביצועה קל. התורה אסרה עשיית פעולות המהוות מלאכת – יצירה. כללים מדויקים ניתנו בהר סיני ולפיהם נקבעו דיני שבת על כל פרטיהם.

 

הצווי לבנות את המשכן במדבר סיני (שמות ל"א, א' – י"א) נאמר בסמוך לאזהרה שלא לחלל שבת. וכן, בתחילת פרשת ויקהל נסמכה האזהרה שלא לחלל שבת למלאכת בנין המשכן (שמות ל"ה, א' – ג'). מסמיכות הפרשיות לומדים, שאסור לבנות את המשכן בשבת ושהמלאכות המשמשות לבניית המשכן אסורות הן בשבת.

 

במלאכת בנין המשכן מצויות ל"ט (שלושים ותשע) מלאכות והן משמשות "אבות-מלאכות" של איסורי שבת.

 

לכל אב מלאכה של איסורי שבת, משתייכים איסורים נוספים הדומים לאב-המלאכה בדרך פעולתם או במטרת פעולתם. איסורים אלו נקראים "תולדות". איסור עשיית התולדות שווה בחומרתו לאיסור עשיית אב-המלאכה.

 

בסעיפים הבאים נקדים תחילה את הסבר ל"ט המלאכות בצירוף דוגמאות של איסורים הכלולים בהן. בפירוט הדוגמאות, הבאנו גם מספר איסורים שאסרום חז"ל, איסורים אלו קשורים לל"ט מלאכות שבת. לאחר ביאור המלאכות, יובאו דינים ואיסורים שכיחים שבהם אנו עלולים להיתקל במשך השבת.

 

לפני פירוט המלאכות נציין שההרגל, נועם-השבת, תוספת ידע הלכתי וקשר עם אדם בקי בהלכה, מקילים מאד על שמירת שבת כהלכתה.

 

את ל"ט מלאכות שבת מקובל לחלק לפי הקבוצות הבאות, בהתאם לסוגיהן השונים:

 • מלאכות א'-י"א
  קשורות להכנת מזונותיו של האדם. המלאכות הן: חורש, זורע, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, מרקד, טוחן, לש ואופה.
 • מלאכות י"ב-כ"ד
  קשורות להכנת לבושו של האדם.
  המלאכות הן: גוזז, מלבן [מכבס], מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה בתי נירין, אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר וקורע.
 • מלאכות כ"ה-ל"ג
  קשורות לכתיבה או להכנת חומרי כתיבה.
  המלאכות הן: צד, שוחט, מפשיט, מעבד, ממחק, משרטט, מחתך, כותב ומוחק (מלאכות צד, שוחט, מפשיט, מעבד וכו' שמשו לצורך עשיית קלף הראוי לכתיבה).
 • מלאכות ל"ד-ל"ה
  קשורות לדירתו של האדם
  המלאכות הן: בונה וסותר.
 • מלאכות ל"ו-ל"ז
  קשורות לאש
  המלאכות הן: מבעיר ומכבה.
 • מלאכה ל"ח
  מלאכת מכה בפטיש (גמר מלאכה).
 • מלאכה ל"ט
  המוציא מרשות לרשות.