אחדות ומסירות נפש

מול כל מידה טובה ומול כל תכונה יקרה המצויה בצד הטוב של האדם, מנסה היצר הרע להעמיד תכונות מקבילות במטרה להשיג את מבוקשו. הננו מוצאים זאת כבר בשלבים שקדמו לקריעת ים סוף. על אותה שעה נאמר: "והנה מצרים נוסע אחריהם" (שמות יד, ו). הפסוק נאמר בלשון יחיד, והדבר מורה שהיה זה מרדף שהביע את האחדותקרא עוד...


מול כל מידה טובה ומול כל תכונה יקרה המצויה בצד הטוב של האדם, מנסה היצר הרע להעמיד תכונות מקבילות במטרה להשיג את מבוקשו. הננו מוצאים זאת כבר בשלבים שקדמו לקריעת ים סוף. על אותה שעה נאמר: "והנה מצרים נוסע אחריהם" (שמות יד, ו). הפסוק נאמר בלשון יחיד, והדבר מורה שהיה זה מרדף שהביע את האחדות של המצרים: "בלב אחד כאיש אחד", כפי שביארו המפרשים את לשון היחיד שבפסוק.

סגולת האחדות העמוקה והמהותית הינה תכונה ייחודית של עם ישראל. על כלל ישראל נאמרה ההגדרה בסדר הפוך: "כאיש אחד בלב אחד". הם נחשבים כ"איש אחד", ובזכות מעלה זו נדרש מהם שיהיו כולם באחדות לבבות מושלמת: "בלב אחד". ואכן כך אירע בעת התקרבותם למעמד הר סיני. לעומת זאת, המצרים לא היו מסוגלים להגיע לאיחוד אמיתי. רק האינטרס המשותף מסוגל לגרום להם את חיזוק והידוק השורות. כאן אירעה תופעה מעניינת: ה"לב האחד" של המצרים, כלומר, האינטרס המשותף, הוא זה שגרם להם לרדוף אחרי ישראל "כאיש אחד". זה היה תהליך הפוך מזה שאירע אצל ישראל.

זו היתה הפגנה אדירה של אחדות, מפגן כח שכוון כולו לרעת ישראל. ללמדך, שאין סגולה המצויה בצד הטוב, שאין הצד הנגדי מנסה לאמצה לעצמו. כאמור, ניתן ללמוד מכאן שהיצר הרע משתדל להשתמש בכל האמצעים האפשריים. הוא מנסה לגייס לשורותיו גם כוחות המקבילים לכוחות הקדושה של ישראל.

מאליו מובן, שעלינו לנהוג כך גם במאבקנו למען ניצחון הצד הטוב, בבחינת "מאויבי תחכמני" (תהלים קי"ט, צ"ח). כלומר, עלינו להחכים על ידי בחינת דרכם של אויבינו. בראותנו את היצר הרע אוחז בכל האמצעים כדי לנצח את הטוב ולהכניעו, עלינו ללמוד מוסר-השכל ולפעול בדרך דומה במאמצינו להשלטת האמת.

ברדיפה אחרי בני ישראל בים סוף התגלו אצל המצרים תכונות של מסירות נפש לשם השגת מטרותיהם. אמנם עיניהם היו נשואות לבצע הכסף ולהחזרת העבדים שהשתחררו מתחת ידם, אולם כדי להגיע ליעדם הם היו מוכנים להילחם במסירות. גם פרעה שינה באותו מאורע את נוהגו הקבוע. הוא ויתר על כל גינוני המלכות ואסר בעצמו את מרכבתו. הוא משך אחריו את עמו בדברים שהיו עשויים לרגש ולאחד אותם למען הצלחת המטרה של הרדיפה.

פרעה הבטיח לעמו שלא יתנהג עמם כשאר מלכים. דרך שאר מלכים, עבדיו קודמים לו במלחמה, ואני אקדים לפניכם, שנאמר: "ופרעה הקריב" – הקריב את עצמו ומיהר לפני חיילותיו. דרך שאר מלכים – ליטול ביזה בראש, אני אשווה את חלקי עמכם שנאמר: "אחלק שלל".

מובאים כאן ביטויים של מסירות הן מצד פרעה והן מצד עמו. ביטויים אלו מזכירים את חובתם של ישראל להתמסר לעשיית רצון בוראם בכל לבם, בכל נפשם ובכל מאודם. ואכן, רק כאשר הראה נחשון בן עמינדב דוגמת מופת של מסירות נפש בעת שקפץ לים, גברה ידם של ישראל.

 

 

[ערכים]