על מידת הקנאה

מי האיש החפץ חיים יברח ממנה, ויהא גבור הכובש את יצרו, על ידי העמק במחשבות טהורות. שיאמין באמונה שלמה.

כותב ה"פלא יועץ" בערך קנאה:

 

קינאה היא מידה רעה מאוד. כמאמר התנא: הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם (אבות ד). והנה יצר לב האדם רע, וחושק להיות יחיד בדורו בחכמה ומעשים טובים בעושר וכבוד. ומתוך כך מצטער כשיש אחר כמוהו או גדול וטוב ממנו, ומקנא לו ומבקש רעתו ומספר בגנותו. וגדולה שנאה שהיא מחמת קנאה, אש אוכלה היא לאין מרפא. ומי שיש בו מידה רעה זו כל ימיו מכאובים ואוכל לחם העצבים, ואין לו רעים אהובים, ומרבה ריבות, והוא שמח לאיד, ורוצה בתקלת חברו. ושיכשלו חבריו בדבר הלכה, שיקצרו בעבודת השם יתברך שמו, ושיהא להם מעוט הערך וקוצר ההשגה, וכהנה רעות רבות ועברות שנגררות מן הקנאה, ומי יוכל לספר גודל רעתה?

 

מי האיש החפץ חיים יברח ממנה, ויהא גבור הכובש את יצרו, על ידי העמק במחשבות טהורות. שיאמין באמונה שלמה שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואפילו אם היה יחיד בעולם, לא יעדיף להרויח יותר ממה שגזור עליו. ואם יתוספו סוחרים כמותו לאלפים ולרבבות לא יחסר ממה שקצוב לו, ויתרצה במה שהוא רצון הבורא "הצור תמים פעלו" ולכל אחד דטבא ליה עבדי ליה.

 

וכל ישראל הם גוף אחד כאיש אחד. וראוי לשמוח על טובת חברו ולהצטער על צרתו כמו על עצמו. בפרט בשום לב שאפילו בזמן שהרשעים בצער השכינה מצטערת, מה הלשון אומרת וכו' כל קבל דנא, כשישראל בנחת "ישמח ה' במעשיו".

 

ועוד שבזמן שאדם בדוחק ובצער לא יוכל לעבוד את בוראו, והדוחק מעבירו על דעתו ועל דעת קונו, וזה צער השמים, מה שאין כן כשהוא בנחת וברווח, מרבה להיטיב ועושה נחת רוח ליוצרו. ובזמן שהרשעים בעולם ובהדי הוצא לקי כברא, ובזמן שהצדיקים בעולם יתרבה השפע וברכה רבה, וברבות הטובה רבו אוכליה.

 

ומי שאוהב לאביו ואמו אהבה אמיתית אהבת הנפש. חושב: יבוא הטוב לאבי והנחת רוח לפניו, מכל מקום מה לי על ידי אחרים שאיני עובד על מנת לקבל פרס, רק רצוני שיהיה לי נחת רוח לאבי ואמי. כך יאמר האדם מני או מניהו יתקלס עלאה. ואם היה נכנס תחת האפשר שבכל המצוות שאעשה, לא אהיה מועיל לעצמי אלא לאחרים, שיתענגו על רוב שלום. על דרך, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. ובכל היסורין שאסבול ושאסגף עצמי לא אהא מועיל לעצמי כלל, רק לכפר עוונות הדור, לא הייתי חושש כלל. וכל שכן שאם היו אומרים לי: אם תרצה שתועיל לעצמך, לא יתכפר לך אלא עוון אחד. ואם תרצה להועיל לאחר, יתכפרו לו שתי עוונות. בוודאי הייתי בוחר להועיל לזולתי ולא לעצמי, שאיני חושש על עצמי רק לעשות נחת רוח ליוצרי, כזאת וכזאת.

 

החי יתן אל ליבו להתחזק במחשבות טהורות להסיר קנאה מליבו ולהעביר רעה מבשרו, "וישמח לב מבקשי ה' ", בטובת ישראל בין בגופם בין בממונם בין בנפשם ויצטער על העדרם כמו על עצמו.

 

אבל יש קנאה אחת טובה כמארז"ל "קנאת סופרים תרבה חוכמה". וישתדל לעלות במעלות החכמה ועבודת השם יתברך שמו כקדושים אשר בארץ. וחייב אדם לומר: מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי. ואם רואה שחברו מוצלח במעשיו, זאת תהיה קינאתו באמרו: בודאי שהכל לפי מעשיו של אדם "פרי מעלליו יאכל". ויקנא ליבו ביראת השם, על דרך דכתיב: "ותקנא רחל באחותה" (בראשית ל). ופרשו רז"ל, שקנאה במעשיה הטובים שאמרה: אילו לא היתה טובה ממני לא זכתה להיבנות. ומתוך כך ייטיב מעשיו לעשות נחת רוח ליוצרו, כי זה כל האדם.

 

ויש עוד מין קנאה אחרת והיא טובה עד מאוד, לקנאות קנאת ה' צבאות. לשבר מלתעות רשע ולהקים דגל התורה. וידוע מעלת פנחס קנאי בן קנאי, בקנאו קנאת ה' צבאות, ויקרא לו ה' "שלום".

 

ואם גדלה מעלת המוסר עצמו למיתה כדי שלא לעבור על אותם עברות שאמרו: "יהרג ואל יעבור". יותר ויותר גדלה מעלת מוסר נפשו לקנא קנאת השם צבאות, ולשבר מתלעות רשע, ולהציל עשוק, ולמחות ביד עוברי עברות בכל תוקף וכדומה.

 

ולפי גדל ערכה וחשיבותה, כך קשה מציאותה. כי הן בעוון גברה החנופה, ונתמעטה אהבת הבורא יתברך, כי זה תלוי לפי רוב האהבה. הא למה הדבר דומה? למי שרואה באחד שמכה את אביו ואת אמו מכות אכזריות ומחרפם ומגדפם, שלא יוכלו להתאפק מלמסור נפשו עליהם להצילם. על אחת כמה וכמה לכבוד אבינו שבשמים. ובודאי שהמקנא לכבוד המקום ועושה כל אשר בכוחו לעשות, לא תאונה אליו רעה "ודורשי השם לא יחסרו כל טוב". כי השם עזרם ומגינם.