מבחנים לאמיתות הביטחון

אנשים רבים רואים שאינם דואגים ומפחדים ותולים זאת בבטחונם בה׳ בעוד שלמעשה זהו בטחונם העצמי. יש אופנים שונים בהם יכול האדם לבחון את עצמו האם באמת בוטח הוא בה׳

אנשים רבים רואים שאינם דואגים ומפחדים ותולים זאת בבטחונם בה' בעוד שלמעשה זהו בטחונם העצמי. יש אופנים שונים בהם יכול האדם לבחון את עצמו האם באמת בוטח הוא בה', ונביא כמה מהם, ומה תועלת שמביא הביטחון לעבודת ה' מספר "חובת הלבבות" שער הבטחון, וממה שנמצא בשאר הספרים הקדושים.

 

מבחן א:

"שיש לבעל הביטחון מנוחת הנפש מהדאגות המאפשרות לו להתמסר לעבודת ה'". עד כאן לשונו. בזאת יבחן האדם את עצמו האם שרוי הוא בשלוה וברגיעה בלעדי הסיבות כמו עמהן, ויבחן את פחדו ודאגתו כאשר רופא, חס וחלילה, נואש מבריאותו, או חס וחלילה, כאשר מקור פרנסתו נסתם, כי הלא הביטחון מחייב להיות באותו מצב של שלווה עם הסיבות ובלעדיהן.

 

מבחן ב:

"שאין הוא תלוי בבני אדם, והוא לא מצפה לעזרתם ולא משתדל למצוא חן בעיניהם, והוא לא מחניף להם ולא מסכים עמהם בדברים הנוגדים לעבודת ה' ולא מפחד מהם ולא מהסס מלהוכיחם".

 

מבחן ג:

האם מסתפק הוא בממונו או שואף להגביר את הונו ולא שמח בחלקו. הבוטח האמיתי יודע שדי לו בהשתדלות מועטת כדי שתשרה הברכה בעזרת ה'. לעומת זאת המשתדל בכל כחו מוכיח שאמונתו תלויה בסיבות, וחושש שבלעדיהן תמעט פרנסתו. כן היה הרב הצדיק אליהו לאפיאן זצ"ל אומר, שההסתפקות והביטחון שלובות זו בזו. כן כתב בשל"ה בשער האותיות אות ס' סיפוק.

 

מבחן ד:

הכעס. כאשר נעשה דבר שלא לרצונו, יבחן אם כועס הוא. אם בטחונו בה' חזק, מאמין שגם בהעדר הסיבה לא יעדר כל צורכו, וכך לא יגיע לידי כעס.

על כן אמרו רבותינו ז"ל: "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה", משום שעבודה זרה היא שלילת האמונה שהכל מאיתו יתברך. זוהי בדיוק דרכו של הכועס-היות שמאמין הוא במקרה, כועס בהעדרו, כמובא במדרש רבה (צ,י) שהקפיד הקב"ה על יעקב אבינו ע"ה כשאמר לבניו "למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח" (בראשית מג,ו), וכאילו תלה את צרתו בסיבת בניו שהם גרמו לירידת בנימין למצרים, והיה לו להאמין שכך גזר ה'.

 

מבחן ה':

הקנאה וצרות העין. יראה בעצמו האם צר לו בשומעו בשורה טובה כעושר וכדומה הנשפע לחברו, או שמשתתף בשמחתו כאילו בשורה טובה זו נוגעת אליו בעצמו. כן כשחס וחלילה שומע על דבר מפלה לחברו-האם שמח הוא או עצוב, בזאת ניכרת אמיתות בטחונו. הבוטח יודע שאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, ומה שמגיע לו אף אדם לא יוכל לקחת ממנו, ודבר שלא מגיע לו-שום השתדלות שבעולם לא תעזור לו להשיגו. על כן צריך לשמוח בכל מעשי ה' והנהגתו בעולמו.

יתרה מזאת, הקנאה היא ממש ככפירה, שמראה בזאת שדעתו אינה נוחה מהנהגת הקב"ה, ולפי דעתו הייתה צריכה להיות ההנהגה באופן שונה.

 

 

 רוצה לקרוא עוד על אמונה ובטחון?

> זאב עם כבש

> על אמונה יש להתאמן

>יסורים מועטים בעולם הזה מנכים יסורים רבים בעולם הבא

> הליכה בעקבות גדולי הדורות

> טעם שאין הקב"ה מכזיב את בוטחו אפילו אינו ראוי

 

 

מבחן ו:

הגאוה. גם על זה אמרו רבותינו ז"ל: "כל המתגאה כאילו כופר בעיקר ועובד עבודה זרה", ומאותו הטעם כדלעיל, כי מעשהו כמעשה העובד עבודה זרה-שמאמין בעצמו ובכוחו, "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", ועל כן מתגאה. לו היה משים בטחונו בה', היה יודע ומבין שאין לאדם ליחס לכוחו ולעצמיותו שום פעולה והצלחה, והגאוה והגדולה-לחי העולמים.

 

מבחן ז:

 

ביטול תורה ותפילה. הבוטח בה' לא יבטל את קביעות תורתו וזמן תפילתו בשביל עסק משא ומתן, כי יבין שאין שום מניעת משא ומתן כדאיים להפסיד חלקו שנקצב לו משמים, וודאי ישלח לו ממקום אחר כפל כפלים.

 

מבחן ח:

 

הוצאות שבת, הוצאות בניו לתלמוד תורה, לצדקה וכו' – הבוטח בה' לא ימנע מהוצאות אלו באמונתו שהכל נקצב מראש השנה עד ראש השנה מלבד הוצאות אלו.

 

מבחן ט:

 

עוד מסימני הבוטח – שנותן הודאה על כל שפע וטובה שמגיע אליו, וכשלא נותן הודאה, מראה שמייחס השפע לכוחו, כן מובא בספר "קב הישר". ודבר זה השכל מחייבו, שהרי כשמקבל מחברו מתנה בערך פרוטות או על כל טובה וחסד שעושה לו חברו-תיכף נותן לו הודאות וברכות, ואילו כשמזדמן לו רווח שבא לו ממשא ומתן וכדומה, אפילו רווח גדול-אין נותן תודה לה' יתברך, בזה מראה שמייחס זאת לעוצם ידו.

 

מבחן י:

 

המאמין באמת בוחל וסולד ממעוננים, מכשפים, מגלי עתידות למיניהם, ואף מתרחק מאוד מחכמי כף היד וחוכמת הפרצוף המזויפים הרבים שיש בימינו. מלבד האיסור החמור הכרוך בהליכה אצל שכאלו, עוד מכחיש אצלו את האמונה התמימה, וכנאמר (דברים יח, יג): "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", שהוזהרנו בזה לא לחקור אחר העתידות, המאמין האמיתי פונה בכל הצטרכויותיו בתפילה ובתחנונים ישר לכתובת, וכנאמר (תהילים קמה, יח): "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת", ואינו נבהל ולא מתפחד משום כשפים וקשרים, כי בכח אמונת "אין עוד מלבדו" יש לשבר את כל הקשרים והכשפים שלא יוכלו לשלוט עליו, וגם אם כבר שלטו עליו-שירדו ממנו והיו כלא היו.