ביאור על פסוק שמע ישראל

נצטוינו לקרוא קריאת שמע כמה פעמים מידי יום - זה מבטא את עיקר אמונתנו בה׳ יתברך

נצטוינו לקרוא קריאת שמע כמה פעמים מידי יום, ומכיון שפסוק זה מבטא את עיקר אמונתנו בה' יתברך, אם לא כיוון אדם באמרו "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" צריך לחזור אפילו מאה פעמים עד שיכוון.

 

כבר עמדו המפרשים מדוע כפל הפסוק שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, הרי לכאורה די היה בשמע ישראל ה' אלקינו אחד, ופרש רש"י על זה: ה' שהוא אלקינו בלבד עתה, ה' אחד לעתיד לבוא גם לגויים ולכל אומות העולם.

 

וכדברי הפרקים לעיל, שכל סגולת ישראל באמונתם היא שמאמינים ביחוד שאין עוד מלבדו בעליונים ובתחתונים, וכלשון הרמב"ן (סוף פרשת בא) "וכל דברינו ומקרינו כולם נסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל". מה שאין כן הגויים שמאמינים בכח עליון המאציל, אך כופרים בהשגחתו הפרטית בתחתונים.

 

לכך אמר הפסוק "שמע ישראל", דווקא ישראל והבן מה היא האמונה הנדרשת ממך כדי שיקרא "ה' אלקינו"-דוקא אלקינו המיוחד לנו שבחרנו מכל העמים, ולא אלקי אמות העולם, רק בזאת האמונה ש"ה' אחד" הן בעליונים והן בתחתונים ואחדותו בלבד העושה לכל המעשים-אנו נבדלים מכל האמות.