על אמונה יש להתאמן

אמרו חז״ל: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. כיסו של אדם-דהיינו ממונו, המה חייו של האדם. אדם חי על ממונו. ממנו אוכל, ממנו דר בבית, ממנו מתלבש. וכיון שממונו של האדם מהווה לו את חיותו, ממשמש הוא בכיסו בכל שעה.

אמונה-מה יש היום יותר ממנה שיכול להוות חיות לאדם?! דור שרבו בו הפורצים והגנבים, שודדי האמונה מצד הכפירה והמינות הסובבת, מצד פורקי עול המצוות המקיפים אותנו, ומצב הצרות הרבות שאינן פוסחות על שום בית. כמה אם כן חייב למשמש אדם באמונתו בכל שעה ושעה, לבדוק פן חדר רוח עמלקי לקירבו המצוין בקירור האמונה, כנאמר "אשר קרך בדרך".

 

וכמו שהיה אומר ה"חפץ חיים" זצ"ל, כי אדם חייב למשמש באמונתו בכל שעה, אחרת ידמה הוא למשל הדולה מים מן הבור בטורח רב ומניחו בחצרו ביום קר-אם לא ימשמש מדי פעם בדלי לראות מצב המים, הרי שפתאום יראה שקפאו המים בדלי באופן שאינם ראויים יהיו לשימוש. כמו כן הבוטח בעצמו ואינו ממשמש באמונתו לבדקה פן הצטננה מעט מעט, הרי שפתאום ימצאנה אצלו קפואה לגמרי.

 

טבועים אנו בבוץ של כפירה ומינות (כלשון החזון איש באגרות) החודרת אלינו מבית ומחוץ. כמה בני טובים מאיתנו מחזיקים כלי תקשורת בביתם, וללא מורא כלל-שומעים דברי פרשנות ופוליטיקה מאנשים הרחוקים מכל זיק יהדות, מרוקנים מכל רגש אמונה, ומוציאים מפיהם ככל אשר יעלה על רוחם דברי מינות המזיקים לשומעם. והלואי היו מדברים דברי כפירה ואפיקורסות להדיא ומגלים לחוץ את אשר בליבם, כי אז היה כל אחד מבין עד כמה יש להיזהר מהם, אלא שלדאבוננו, המצב גרוע יותר בכל שאינם מדברים דברי בלע להדיא ומראים טלפיהם ככשרים, וכביכול אין בליבם כלום ישירות נגד שומרי מצוות, ובכך מצליחים להסיט אנשים טובים ושומעם, ובעצם כל דבריהם דברי כפירה, אחר שרחוקים המה מאומנות ההשגחה, וכל עצמותם הכרזת מרד נגד בורא עולם בסיסמת "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".

 

 

 רוצה לקרוא עוד על אמונה ובטחון?

               > זאב עם כבש

               >יסורים מועטים בעולם הזה מנכים יסורים רבים בעולם הבא

               > הליכה בעקבות גדולי הדורות

               > טעם שאין הקב"ה מכזיב את בוטחו אפילו אינו ראוי

               > מבחנים לאמיתות הביטחון