הטעם שביסורים מועטים בעולם הזה מנקים יסורים רבים בעולם הבא

תכלית העולם הוא עם ישראל, כנודע, ותכלית הצלחת עם ישראל-להפיק רצון מה׳, ושכרם-להתענג על ה׳ ולהנות מזיו השכינה.

תכלית העולם הוא עם ישראל, כנודע, ותכלית הצלחת עם ישראל-להפיק רצון מה', ושכרם-להתענג על ה' ולהנות מזיו השכינה. והדרך להגיע לזה היא העמידה בניסיון בשמירת המצוות, וכמבואר ב"מסילת ישרים" בתחילת סיפרו באריכות, שמטרת ביאת האדם לעולם הזה-לעבוד ולעמוד בניסיון.

 

וכל העבודה והמלחמה ביצר היא רק בעולם הזה, שהרי העולם הבא זה כבר עולם הגמול, כאמרם זכרונם לברכה: היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם.

 

והטעם, כי בעולם הזה, בהיות האדם מלובש בגוף וחומר ונשמת אלוה בקרבו, שוכנים בתוכו שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע, ובידו הבחירה והשיפוט למי להטות, ובזה תלוי שכרו ועונשו, שהרי צדיק או רשע לא נגזר על האדם מראש היולדו, אלא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

 

 רוצה לקרוא עוד על אמונה ובטחון?

               > זאב עם כבש

               > על אמונה יש להתאמן

               > הליכה בעקבות גדולי הדורות

               > טעם שאין הקב"ה מכזיב את בוטחו אפילו אינו ראוי

               > מבחנים לאמיתות הביטחון