הליכה בעקבות גדולי הדורות

עצה נפלאה לבטל את עצמך ודעתך לפני גדולי הדורות, להתבונן פשוט כיצד מסרו נפשם האבות הקדושים

צאי לך בעקבות הצאן
עצה נפלאה לבטל את עצמך ודעתך לפני גדולי הדורות, להתבונן פשוט כיצד מסרו נפשם האבות הקדושים, משה רבנו ע"ה, דוד המלך ע"ה, וכל התנאים ואמוראים, הראשונים והאחרונים, שעל אף היותם גאונים וחכמים יותר ממני, ואם כן, בודאי ששאלות וספקות שעולים בקירבי, שאין בהם שום גאונות, צצו גם להם, ובכל זאת לא שינו ספקות אלו אצלם מאומה ועבדו את ה' בכל כוחם, ועבודתם היתה בחשק ובשמחה שלמה ובמסירות לאין שיעור.

 

ואם כן, כמו שלהם היה פשוט שאין בשאלות וספקות אלו ממש, כי פשוט שהשיגו בחוש את אמונת ה', ורוח קדשו שפעה עליהם, ואם כן, כל השאלות הן מהסתרת החושך לנמצא בחושך, אולם למי שהאיר וזרח לו אור ה', אין לו שום קושיה ושום ספק. ואם כן, למה לא אשתמש ואנצל את טרחתם ועבודתם של כל גדולי התורה להאיר לעצמי באור שהפיצו הם מתורתם וקדושתם?

 

וכי היו המה כל כך תמימים?! הלא שלמה המלך, שהיה חכם מכל האדם, ניסה להתחכם על הלכה אחת של תורה, ולבסוף הודה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". אם שלמה המלך הודה ולא בוש מלומר "חשבתי שאני חכם אולם טעיתי", שלגבי התורה אני רחוק מלהיות חכם-מה נאמר אנו? וכן כל חכמי וקדושי ישראל עבדו את בוראם במסירות נפש ובהתמדה, וממש הרגו את עצמם על הבנת התורה וחידושיה או על עבודת התפילה ותיקון המידות, וכי לחינם טרחו?! או-וכי מכח ספק טרחו, חס וחלילה?! לא יתכן שאדם מכח ספק יטרח כל כך, ובפרט שהרגישו אור ה', ומהם היו נביאים רבים שצלחה עליהם נבואה ושמעו דבר ה', ומהם זכו לרוח הקודש, ומהם לכיסופים ועריגות נפש לה', עד שממש כלתה נפשם לה', וכי זה לא מראה על בהירות האמונה שהיתה להם?

 

 רוצה לקרוא עוד על אמונה ובטחון?

               > זאב עם כבש

               > על אמונה יש להתאמן

               >יסורים מועטים בעולם הזה מנכים יסורים רבים בעולם הבא

               > טעם שאין הקב"ה מכזיב את בוטחו אפילו אינו ראוי

               > מבחנים לאמיתות הביטחון

 

רשב"י ישב במערה שלוש עשרה שנה ועסק בתורה. מערה חשוכה, מדכאת. מי יכול להיות שם יום אחד. ורשב"י ובנו ישבו שם שלוש עשרה שנה וחידשו שם רזי תורה שנתגלו לנו על ידי הזוהר הקדוש והאר"י הקדוש, רזים שאין שום שכל אנוש יכול להעלותם על דעתו כלל, ורואים בחוש שזוהי תורה מן השמים.

 

הגאון מוילנא, היש לשער גודל התמדתו וגילוייו הרבים שזכה להם?! מרן "הבית יוסף" שזכה לגילוי ה"מגיד", מלאך שהיה מתלוה עמו לגלות לו רזין עלאין, כמובא ספר שלם על כך בשם "מגיד מישרים". וכן הרש"ש, הרמח"ל, הבעל שם טוב ותלמידיו שהיו קדושי עליון, בעלי מופתים מובהקים המשנים מעשי בראשית, ועד גדולי הדורות האחרונים, וכל גדולי המקובלים שהיו עד לפני דור, קדושי עליון וגאונים בנגלה ובנסתר, ומהם נלמד ונתרשם לראות עד כמה הבל הבלים כל אותם בלבולים הצומחים בקרבנו, שאינם אלא קטנות המח למצומצמים כמונו שלא ראו אור.

 

מסירת מודעה

חשוב ומועיל מאוד למסור מודעה בכל בוקר, ותוכן המודעה-שהינך מבטל כחרס הנשבר כל מחשבות אסורות שיעלו בליבך היום, ואין רצונך ואי אפשר בהם כלל, ובאים הם שלא ברצונך, ולבטלם בכל הלב, ואז מועילה מאוד מסירת מודעה זו כמו שמועילה ביתר דיני ממונות ובביטול חמץ בערב פסח.

 

תפילה

את צרתך זו גופא תשיח לפני בוראך בלשונך ובשפתך שאתה רגיל בה. שפוך ליבך כל יום, הן ב"שומע תפילה" או ביתר שעות היום, והתחנן על נפשך לפני ה' שיקצר סבלך ממחשבות הטורדות. ואף שתראה שאינך נענה-חזור והתפלל, כי אין שום תפילה שהולכת לאיבוד, ובעצם, אין עצה אחרת טובה ממנה.