ממעמקים קראתיך ה'-מתוך עמקי הנפילות קראתיך ה'

בכל האמונה שמאמין כי הקדוש ברוך הוא אביו הרחמן-מעורר למעלה עת רצון, ופותחין לו כל שערי רחמים, ומוציאו יתברך שמו מפגמים קשים שנסחף על ידם לעמקי הקליפות

מובא בספר "נתיבות שלום": פרש הרב מקוברין זי"ע בפסוק "ממעמקים קראתיך ה'", והכונה לפגמים אלו שניצוצות הקדושה נפלו על ידם לתוך עמקא דקליפא. וכל זה מכח האמונה שיהודי מאמין כי הקדוש ברוך הוא שוכן עם איש יהודי בתוך טומאתם ושומע את קולו היוצא מתוך עמקי הקליפות.

 

ועל זה אנו אומרים: "ה' שמעה בקולי תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני". כי הנה יש כח הדיבור בתפילה שיהודי מתפלל לה', ויש מצבים שבחינת הדיבור נאלמה אצלו ואינו מסוגל לפתוח פיו אלא בבחינת קול בלא דיבור, כמו שמצינו במצרים, שהיו בני ישראל שקועים במ"ט שערי טומאה, ולא היה להם כח דיבור-רק קול בלבד, כמו שנאמר (שמות ב, כג): "ויאנחו בני ישראל…ויזעקו ותעל שועתם". והוא על דרך דאיתא ב"בית אברהם" (פ' פנחס) שיש שני סוגי עת רצון שעל ידם מתעורר לב המלך אל בנו.

 

יש עת רצון לגבי בן חכם אשר לפני מלכים יתיצב ויש לו ממנו הרבה נחת רוח, ויש עת רצון כשיש למלך בן מפגר, לא יוצלח לכלום, ובידעו כי אינו מוכשר בעצמו לשום דבר והוא עצמו ובשרו ומי ירחם עליו אם לא הוא המלך-הרי מחמת גודל שפל מצבו מתעורר עת רצון לרחם עליו ולחננו. ויש שהבן המפגר הזה אינו מסוגל אפילו לבקש מאביו המלך, ורק שבוכה בקול-כי אז מתעוררים רחמי האב ביותר בראותו צרת בנו.

 

וכנגד זה נאמר "ממעמקים קראתיך ה' "-הנני כל כך בשפל המצב, בעמקי הקליפות, טבעתי ביון מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני וגם להתפלל אינו יכול-רק ה' שמעה בקולי וראה מצבי השפל והירוד.

 

ואז, בכל האמונה שמאמין כי הקדוש ברוך הוא אביו הרחמן-מעורר למעלה עת רצון, ופותחין לו כל שערי רחמים, ומוציאו יתברך שמו מפגמים קשים שנסחף על ידם לעמקי הקליפות.