תנאי מעכשיו או לאחר זמן

מוטי סגר חוזה על דירה, בשעה טובה. בחוזה נכתב שמחיר הדירה הוא לפי השער היציג בדולרים. מוטי ישלם כעת 100,000 דולרים, והדירה תהיה של מוטי 'בתנאי' שישלם את יתרת מחיר הדירה. כאשר הגיע מוטי לשלם את יתרת התשלום, התברר שמחיר הדירה עלה בינתיים. עתה טען המוכר: כל עוד לא קיימת את התנאי, הדירה לא שלך,קרא עוד...

מוטי סגר חוזה על דירה, בשעה טובה.

בחוזה נכתב שמחיר הדירה הוא לפי השער היציג בדולרים. מוטי ישלם כעת 100,000 דולרים, והדירה תהיה של מוטי 'בתנאי' שישלם את יתרת מחיר הדירה.

כאשר הגיע מוטי לשלם את יתרת התשלום, התברר שמחיר הדירה עלה בינתיים. עתה טען המוכר: כל עוד לא קיימת את התנאי, הדירה לא שלך, ולכן אתה צריך לשלם כפי שהמחיר כיום.

לעומתו טען מוטי: הדירה שלי מזמן חתימת החוזה, ואינך יכול להעלות את מחירה. התנאי הוא רק בכדי שאם לא אקיים אותו תתבטל העיסקה בינינו, אך כמובן שאי אפשר להעלות כעת את המחיר.

מה דעתכם?

 

 

 

מתני'- משנה:

האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת- בתנאי שאתן לך מאתים זוז (שם מטבע), הרי זו מקודשת, והוא יתן את מאתים הזוז שהבטיח.

גמ'- גמרא:

איתמר- נאמרה מחלוקת בבית המדרש, בפירוש 'והוא יתן' שבמשנה.

רב הונא אמר, והוא יתן ויקיים את תנאו כשיוכל, אולם הקידושין חלים מעכשיו, משעת הקידושין.

רב יהודה אמר, שהקידושין חלים רק לכשיתן, ועד אז אין הקידושין בתוקף.

מסבירה הגמרא את המחלוקת:

רב הונא אמר 'והוא יתן' אך הקידושין חלים מיד, מפני שהבטחת מאתים הזוז תנאה הוי- תנאי הוא, וכאשר יתקיים התנאי התברר שחלו הקידושין מהתחלה, משעת נתינתם, מקיים תנאה ואזיל- יקיים תנאו וילך, בכל שעה שירצה.

רב יהודה אמר 'לכשיתן', לכי יהיב- רק כאשר יתן את מאתים הזוז הוו קידושי- יחולו הקידושין, אך השתא- עכשיו מיהא לא הוו קידושי- עדיין אינם קידושין.

שואלת הגמרא: מאי בינייהו- מה ההבדל ביניהם. כלומר: כיון שברור שאם בסופו של דבר לא התקיים התנאי לא יחולו הקידושין, והמחלוקת היא כאשר התקיים התנאי ממתי הקידושין בתוקף, באיזה מקרה תהיה משמעות למחלוקת שלהם?

מתרצת הגמרא: איכא בינייהו- יש ביניהם הבדל להלכה, באופן שהאשה פשטה ידה וקבלה קידושין מאדם אחר לפני שהתקיים התנאי. שאז, לרב הונא שאמר שקידושי הראשון אינם חלים עד שיקיים את התנאי, באופן זה שכבר התקדשה בינתיים לאיש אחר, קידושי הראשון לא הוו קידושי- אינם קידושין. אולם לרב יהודה שאמר שקידושי הראשון הם בתוקף מיד אם בסופו של דבר קיים את התנאי, אזי קידושי הראשון הוו קידושי- הם קידושין גם באופן זה, שכן הם קדמו לקידושי השני, ובלבד שיקיים את התנאי בסופו של דבר.

 

ישנה מחלוקת אם כן, בחוזה ובו תנאי, ממתי חל החוזה: האם משעת כתיבתו או משעת קיום התנאי.

במחלוקת זאת נעוץ הויכוח בין מוטי למוכר הדירה.

שהרי; אם החוזה חל מעת כתיבתו, אזי הצדק עם מוטי שלא ניתן להעלות את המחיר.

אולם אם החוזה חל רק בעת קיום התנאי, אזי הצדק עם המוכר, שכן הדירה איננה מכורה עדיין.

היות והלכה כרב הונא, החוזה חל מיידית עם כתיבתו, ולכן ההלכה היא כטענתו של מוטי.

  • תנאה- תנאי.

  • ואזיל- והולך.
  • לכי יהיב- לכשיתן.
  • בינייהו- ביניהם.
  • השתא- עכשיו.
  • מיהא- עדיין.