שלח לקנות לו חפץ ולא היה ניתן לקנותו עבורו

איתי קרא בעיתון, כי ישנה הרשמה לטיול מעניין לקליפורניה. הוא ביקש מירון חברו שיתקשר וירשום אותו. ירון התקשר למספר הרשום על גבי המודעה, ונענה כי נותר מקום אחד בלבד. הוא ביקש לרשום את איתי, אך כשנשאל לגילו של איתי ומסר כי הוא בן 55, נאמר לו כי הטיול מוגבל עד גיל חמשים. "אם כן"- אמרקרא עוד...

איתי קרא בעיתון, כי ישנה הרשמה לטיול מעניין לקליפורניה. הוא ביקש מירון חברו שיתקשר וירשום אותו.

ירון התקשר למספר הרשום על גבי המודעה, ונענה כי נותר מקום אחד בלבד. הוא ביקש לרשום את איתי, אך כשנשאל לגילו של איתי ומסר כי הוא בן 55, נאמר לו כי הטיול מוגבל עד גיל חמשים.

"אם כן"- אמר ירון- "תרשמו אותי לטיול במקומו, אני עדיין לא בן 50".

כאשר שמע זאת איתי, כעס מעט. "מדוע פעלת מאחורי גבי"- שאל את ירון בצער.

אך ירון הסביר לו בנחת: "עד שהייתי מתייעץ איתך, כבר היו נרשמים אחרים במקומי. לכן, כיון שידעתי שאתה אינך יכול להרשם לטיול זה, מיהרתי לרשום לפחות את עצמי".

האם ירון עשה כראוי?

 

 

 

רבה בר בר חנה- רבה נכדו של חנה יהיב ליה זוזי לרב- נתן לו כסף לרב, אמר, זבנה ניהלי להאי ארעא- קנה עבורי את זאת הקרקע. אזל- הלך רב, זבנה לנפשיה- קנה אותה לעצמו.

שואלת הגמרא: והתניא- והרי למדנו בברייתא, שאם אדם שלח שליח לקדש לו אשה והלך השליח וקדשה לעצמו, מה שעשה השליח עשוי ואין קידושיו בטלים, אלא שנהג בו מנהג רמאות, ואין ראוי לעשות כך, ומדוע רב נהג מנהג רמאות?

מתרצת הגמרא: באגא דאלימי הוה ליה- אותה קרקע שביקש רבה בר בר חנה לקנות, היתה בבקעה השייכת לאנשים אלימים ובריונים. לרב נהגי ביה כבוד- ברב נהגו הבריונים כבוד וכיבדו אותו, והסכימו למכור לו את השדה, אולם לרבה בר בר חנה לא נהגי ביה כבוד, ולא הסכימו למכור לו. ולכן לא היתה רמאות בכך שרב קנה את השדה לעצמו, כיון שבין כך לא יכל לקנותה עבור רבה בר בר חנה.

שואלת הגמרא: איבעי ליה לאודועי- היה לו לרב להודיע לרבה בר בר חנה שאין באפשרותו לקנות עבורו את השדה, כדי שלא יחשוד בו שנהג ברמאות בכך שקנה את הקרקע לעצמו?

מתרצת הגמרא: רב סבר- חשב, אדהכי והכי- עד שאודיע לו, אתא איניש אחרינא זבין לה- יבוא אדם אחר ויקנה את הקרקע, ולכן לא היה זמן להודיע לרבה בר בר חנה.

 

 

 

אם המשלח איננו יכול לקנות את הדבר שביקש לקנות, ורק השליח יכול לקנותו עבור עצמו, מותר לשליח לקנותו לעצמו, אך חובה עליו ליידע קודם לכן את משלחו, בכדי שלא יחשוב שהוא מרמה אותו.

יוצא מן הכלל הוא מקרה בו הזמן דחוק, ועד שיודיע למשלח כבר לא יישאר מה לקנות, שאז מותר לשליח לקנות את הדבר המבוקש לעצמו גם בטרם הודיע למשלח על כך.

ירון, שחשש שההרשמה לטיול תסגר, היה רשאי להרשם בעצמו לטיול גם לפני שהודיע לאיתי, כדי לא להפסיד את ההרשמה.

 • זוזי- כסף.

 • זבנה- קנה אותה.
 • ניהלי- עבורי.
 • נפשיה- עצמו.
 • באגא- בקעה.
 • אלימי- אלימים.
 • איבעי- התבקש, נדרש.
 • לאודועי- להודיע.
 • אדהכי והכי- עד כה וכה.
 • אחרינא- אחר.
 • זבין- קונה.