חוזה עם הסרת אחריות כוללת

גל חיפש לשכור דירה. אחת הדירות שראה מצאה חן בעיניו, והוא ניגש לחתום חוזה. בחוזה שניסח המשכיר, כתב כך: "הדירה הינה בלתי מסויידת, קירותיה מלאים חורים, רטיבות בכל הקירות, אין דוד שמש והצנרת אינה תקינה, וידועים לשוכר חסרונות אלה". גל התפלא: הרי הדירה מסויידת ויפה, אין רטיבות ויש דוד שמש, ומדוע הוסיף המשכיר סעיף מוזרקרא עוד...

גל חיפש לשכור דירה. אחת הדירות שראה מצאה חן בעיניו, והוא ניגש לחתום חוזה.

בחוזה שניסח המשכיר, כתב כך: "הדירה הינה בלתי מסויידת, קירותיה מלאים חורים, רטיבות בכל הקירות, אין דוד שמש והצנרת אינה תקינה, וידועים לשוכר חסרונות אלה".

גל התפלא: הרי הדירה מסויידת ויפה, אין רטיבות ויש דוד שמש, ומדוע הוסיף המשכיר סעיף מוזר שכזה?!

המשכיר ענה לו, כי על אף שאין שום חסרון בדירה, הוא רוצה להגן על עצמו מפני תביעות עתידיות, ולכן הוא הוסיף את הסעיף המדובר.

גל נכנס לדירה, והכל היה תקין לכאורה. אך ביום השלישי גילה גל כי הצינור שיורד ממכונת הכביסה איננו תקין, ויש צורך להחליפו. הוא פנה למשכיר בדרישה שיתקן, אבל המשכיר סירב לתקן, מפני שבחוזה מופיע סעיף המיידע את השוכר על הבעיה.

"מה הקשר" אמר גל- "הסעיף הזה היה הזוי לחלוטין, וכלל לא חשבתי שיש צורך להתייחס אליו ברצינות".

מה דעתכם?
 

 

 

 

אמר רבי יוחנן: המוכר פרה לחבירו, ואמר לו, דע לך שפרה זו נגחנית- נוגחת היא, נשכנית- נושכת היא, בעטנית- בועטת היא, רבצנית- רובצת בפתאומיות היא. והיה בה רק מום אחד מתוך כל אלו, וסנפו בין המומין- המוכר הבליע אותו בין החסרונות האחרים, ולכן חשב הקונה שהמוכר איננו מתכוון ברצינות אלא רוצה סתם להסיר מעצמו כל אחריות, הרי זה מקח טעות- העיסקה בטילה, אף שהמוכר הזהיר את הקונה, מפני שהקונה בודק חלק מהחסרונות שהזכיר המוכר, וכאשר הוא רואה שהם אינם נמצאים בפרה, הוא חושב שכל דבריו של המוכר אינם נכונים, ונמצא שהמוכר טשטש את זהירותו של הקונה בכך שאמר לו הרבה חסרונות.

אך אם אמר המוכר שיש בפרה רק שני חסרונות, מום זה שיש בה ומום אחר שאין בה, אין זה מקח טעות, כי שני חסרונות עשוי הקונה לבדוק.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי ושאל אותו: אם באמת היו בה כל המומין הללו, מהו הדין אם התעלם הקונה ולא בדק את הפרה? 

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, הכי אמרינן משמיה דרבא- כך אומרים אנו בבית המדרש בשמו של רבא: אם היו בה כל המומין הללו, אין זה מקח טעות, כי על הקונה לבדוק לפחות חלק מהחסרונות שציין המוכר, בטרם יסיק שהמוכר מגזים בחששותיו.

 

חוזה ובו מצויינים כמה חסרונות, ורובם הגדול אינו נכון- מערער את אמינותו בעיני הקונה, והוא אינו מתייחס אליו ברצינות ואיננו בודק את שאר החסרונות. לכן גל, שראה כי רוב החסרונות שהזכיר המוכר אינם קיימים במציאות, לא חשב שיש אכן בעיה בדירה.

המשכיר צריך לתקן את הבעיה שהתגלתה בצנרת, ואיננו יכול לפטור את עצמו בטענה כי יידע את השוכר.

 

 

אם החפץ הגזול נשבר מעצמו (או על ידי גורם שלישי), אך לא על ידי הגזלן, אין מקו להחשיב את השבירה כמעשה גזילה מחודש.

יוסי יהיה חייב לשלם רק כפי שהיה השעון שווה בשעה שהוא גנב אותו.

.

  • נגחנית- נוגחת.
  • נשכנית- נושכת.
  • בעטנית- בועטת.
  • רבצנית- רובצת.
  • סנפו- הבליע אותו כסניף.
  • מומין- חסרונות.