קיומו של עם ישראל תלוי בישיבה

ראיון עם הגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט״א רבה של כרמיאל וראש ישיבת ״קרן אורה״: קיומו של עם ישראל תלוי בישיבה.

מרן החפץ חיים זצוק"ל כותב באחד המכתבים שהדרך הטובה ביותר להשפיע קדושה וטהרה על עם ישראל היא על ידי הקמת ישיבה בכל אתר ואתר.

 

מדוע בעצם צריך להקים ישיבות, מה רע ללמוד תורה בבית?

 

שאלה זו שואל זקני הגאון רבי אברהם צבי מרגליות זצ"ל בספרו "קרן אורה", מדוע היה יעקב זקוק לשלוח את יהודה להתקין לו בית תלמוד, הרי יעקב היכן שהיה קובע את דירתו שם יהא נקרא בית המדרש (נוסיף אנו ונשאל, הרי זו המעלה הגדולה יותר, להפוך את הבית האישי שלנו לבית מדרש.

 

מה הבהילות לשלוח את יהודה להקים לו בית מדרש. זאת ועוד, מדוע דוקא על יהודה הוטלה משימה חשובה זו?

 

ביאור העניין הוא כך: שתי דרכים ישנן להתקשר עם בורא עולם.

 

האחת ע"י תפילה דהיינו: באמצעות התפילה האדם נעשה מחובר לטהור ולקדוש ולו גם יתפלל האדם כל היום, ידע לעשות את רצון ד' יתברך.

 

המשמעות העמוקה של הדבר, שמי שדבוק בקב"ה גופו נעשה מחובר לד' וממילא אין אבריו יכולים לעשות שום דבר נגד רצון ד'.

הדרך השניה בה האדם מתקשר לבוראו היא על ידי לימוד התורה כמאמר הזוהר: "הקב"ה, אורייתא וישראל חדא הוא". יעקב אבינו הוא עמוד התורה: "תתן אמת ליעקב" ובירושלמי נאמר אין אמת אלא תורה. כל כוחו של יעקב אבינו היה בגין היותו "איש תם יושב אוהלים" וביאר רש"י אוהלו של שם ועבר. אמרו חז"ל: שכל מה שלמד (יעקב אבינו) אצל שם ועבר מסר ליוסף. ובמכילתא נאמר על יוסף הצדיק "קיים זה מה שכתוב בזה". יוסף אכן סימל את עולם התורה.

 

יעקב אבינו נדרש להכריע בין שתי תפיסות עולם אלו, עליו להכריע הכרעה ברורה ומלוטשת מהי הדרך שעל האדם לילך בה.

 

בא יעקב אבינו ומצווה דוקא על יהודה, שמסמל את עולם התפילה. שכל עוד והם שהו בארץ ישראל במקום השראת השכינה היה מקום לבצר את חובת האדם בתפילה. אולם, עתה, שיוצאים לגלות הכל מודים שזקוקים אנו לעמוד של תורה ולכן יהודה הוא זה שנשלח להקים בית מדרש.

 

יעקב אבינו אינו מסתפק במציאות שתיווצר כאשר יגיע למצרים וביתו יעשה כבית מדרש. חשוב לו ליעקב, להבהיר חד משמעית, שקיומו של עם ישראל תלוי בבית המדרש ובישיבות ובלעדיהם אין תקומה לעם ישראל.

 

נכון עמוד התפילה חשוב הוא, אולם, בימינו במעמד החשוב זכה עמוד התורה. וכפי שחז"ל היטיבו לתאר זאת כאומרם: "מיום שחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה".

 

קודם שחרב בית הקדש עיקר העבודה היתה ע"י התפילה ועל כך נאמר בפסוק: "כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות" תל שכל פיות פונים בו. אולם,

 

משחרב בית המקדש עיקר התמקדות האדם הינה בעיסוק בתורה הקדושה מבלי חס וחלילה לזלזל בכוחה של תפילה.

 

מפסוקים אלו אנו למדים שהמסגרות הישיבתיות, בתי המדרש והכוללים המיועדים ללימוד תורה הם האוניה שעימה נוכל להפליג גם בים סוער ורוגש ולהגיע אל מחוז חפצנו בשלום.

 

 

[יתד נאמן]