תברה או שתייה ב'

בקטע הקודם ראינו, שאם התייקרה הגזילה ברשות הגזלן, והגזלן קלקל ושבר אותה בעצמו, חייב הוא לשלם כפי שהיתה שווה בשעת השבירה. אך מה יהיה הדין במקרה הבא:   כאשר בא יוסי הגנב להחזיר את שעון הזהב לבעליו, אמר לו בצער "כן, ידוע לי שהשעון מקולקל. לפני חצי שנה היה סכסוך בין כנופיות, וזרקו לי רימוןקרא עוד...

בקטע הקודם ראינו, שאם התייקרה הגזילה ברשות הגזלן, והגזלן קלקל ושבר אותה בעצמו, חייב הוא לשלם כפי שהיתה שווה בשעת השבירה.

אך מה יהיה הדין במקרה הבא:

 

כאשר בא יוסי הגנב להחזיר את שעון הזהב לבעליו, אמר לו בצער "כן, ידוע לי שהשעון מקולקל. לפני חצי שנה היה סכסוך בין כנופיות, וזרקו לי רימון לתוך הבית, ואחד הדברים שניזוקו ללא תקנה הוא השעון שלך".

האם במקרה זה צריך הגנב לשלם כשעת הגזילה, או כפי שהיה החפץ הגזול שווה כאשר נשבר?  

 

 

 

 

אמר רבה, האי מאן דגזל-  מי שגזל חביתא דחמרא- חבית יין מחבריה- מחברו.

מעיקרא- מתחלה בשעת הגזילה, שויא זוזא- היתה החבית שווה זוז [סוג מטבע] אחד, והשתא שויא ארבעה- וכעת היא שוה ארבעה זוזים. כמה ישלם הגזלן?

אם הגזלן תברה או שתייה- שבר את החבית או שתה אותה, כלומר: כילה את הגזילה בעצמו, משלם ארבעה. אבל אם איתבר ממילא- נשברה החבית מעצמה, משלם רק זוזא- זוז אחד.

אם איתבר ממילא- נשברה החבית מאליה, ולא על ידי הגזלן, משלם זוזא- זוז אחד בלבד, כפי שהיתה החבית שוה בשעה שנגזלה. שואלת הגמרא: מאי טעמא- מהי הסיבה?  

עונה הגמרא: הסיבה היא כיון שהשתא לא עביד לה ולא מידי- כעת לא עשה לה הגזלן ולא כלום, כלומר: לא הגזלן שברה כעת, ולא ניתן לקרוא לכך 'מעשה גזילה מחודש'. אמאי קא מחייבת ליה- על מה תחייבנו, רק אההיא שעתא דגזלה- על אותה שעה שגזל אותה בתחלה, אם כן ההיא שעתא- באותה שעה, זוזא הוא דשויא- זוז היתה שוה ולא יותר.

 

 

אם החפץ הגזול נשבר מעצמו (או על ידי גורם שלישי), אך לא על ידי הגזלן, אין מקו להחשיב את השבירה כמעשה גזילה מחודש.

יוסי יהיה חייב לשלם רק כפי שהיה השעון שווה בשעה שהוא גנב אותו.

.

  • עביד- עשה.
  • מידי- כלום.
  • אההיא- על אותה.
  • שעתא- שעה.
  • שויא- שווה.