ליצר הרע לא איכפת

הקורא עיתון, אין יצה״ר משגר אליך לקוחות, כי מה איכפת לו אם תבלה את זמנך בקריאה?

מעשה שבא לפני הגה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק זי"ע מאוסטרובצה יהודי מתלונן, חנות ירשתי מאבא ואין לי פרנסה ממנה, בימיו הכניסה חנות זו רווחים יפים, ואילו עכשיו באו עליה ימי רזון. שאל אותו האדמו"ר: ומה מעשיך בחנות כשאין קונים? השיב האיש: משתעמם אני, קורא בעיתון…

 אמר לו: "אכן נודע הדבר" – אביך בלכתו אל החנות לקח עמו ספר יהודי, חומש או משניות, כדי ללמוד בכל רגע של פנאי, חרה הדבר ליצה"ר ומיהר לשלוח אליו לקוחות, אחד אחרי השני כדי להפריעו מלימודו… לא כן עמך, הקורא עיתון, אין יצה"ר משגר אליך לקוחות, כי מה איכפת לו אם תבלה את זמנך בקריאה?