ניצול הזמן אצל רבי חיים שמולאביץ זצ"ל

אין לך ימים שהאדם שרוי בטובה יותר מאותן ימים שהאדם שרוי במעי אמו, אוכל ממה שאמו אוכלת שותה ממה שאמו שותה ומלמדין אותו התורה כולה

באחד מהימים פנה ראש ישיבת מיר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל לבני ביתו בעת שסעד בארוחת צהרים, באומרו 'שנינו באיוב "מי יתנני כירחי קדם" אין לך ימים שהאדם שרוי בטובה יותר מאותן ימים שהאדם שרוי במעי אמו, אוכל ממה שאמו אוכלת שותה ממה שאמו שותה ומלמדין אותו התורה כולה', כך אמרו חז"ל.

לי לוקחת אורחה שלש דקות, עובר במעי אמו אף לזאת אינו צריך, הוא לומד תורה בלי כל הפסקה כל העת, ועל זה אמר איוב מי יתנני כירחי קדם, שבאותם חודשים בהם שורה העובר במעי אמו יכול הוא לעסוק בתורה כל העת ללא הפרעה כלל אף לדבר מאכל קיומי.

בני הבית מספרים שבליל שבת אחר התפילה היה לו לראש הישיבה חברותא קבוע ללימוד מעמיק, למשך פרק הזמן עד שהיו באים כל בני הבית ומתכנסים לאכול את סעודת השבת, ורק כשכולם הסבו סביב השולחן היה ניגש לשולחן השבת.

בהקשר לכך סיפר ש"ב רבי אבגדור נבנצל שליט"א ששאל את ראש הישיבה הגר"ח זצ"ל על דברי הגמרא בפסחים שהקשתה שכתוב אחד אומר לה' וכתוב אחד אומר לכם, הא כיצד, חציו לכם וחציו לה', והקשה, מדוע לא תירצו בפשטות, שניתן לקיים את שניהם, על ידי שיאכלו סעודה הגונה, ותוך כדי הסעודה ידברו אך בלימוד וכך יקיימו גם לכם וגם לה'.

השיב על כך רבי חיים בדרך צחות, העושה כן אין זו אכילה ואין זה לימוד, וממילא אינו מקיים בכך לא לכם ולא לה'.