מציאה דרך הינוח

רביד הלך ברחוב, ולפתע שם לב לסל מלא מצרכים שהיה מונח מאחורי גדר אבן. חשב רביד בשמחה: אוכל לקיים מצוות 'השבת אבידה', לקחת את הסל ולתלות פתקים על מציאתו. אך במחשבה שניה חשב: אולי לא איבדו את הסל, אלא הניחו אותו כאן בכוונה כיון שהיה כבד מדי, ומאוחר יותר יבואו לקחתו. ואולי אם אקח אותוקרא עוד...

רביד הלך ברחוב, ולפתע שם לב לסל מלא מצרכים שהיה מונח מאחורי גדר אבן.

חשב רביד בשמחה: אוכל לקיים מצוות 'השבת אבידה', לקחת את הסל ולתלות פתקים על מציאתו.

אך במחשבה שניה חשב: אולי לא איבדו את הסל, אלא הניחו אותו כאן בכוונה כיון שהיה כבד מדי, ומאוחר יותר יבואו לקחתו. ואולי אם אקח אותו כעת, לא ידע מניח הסל כיצד להשיג אותי ולקבל את הסל שלו בחזרה?

מה דעתכם, מה עליו לעשות?

 

 

 

 

 

מתני'- משנה:

אדם שמצא אחר הגפה- מאחורי הקיר שברחוב, או אחר הגדר- מאחורי הגדר, גוזלות מקושרים- אפרוחים קשורים ברגליהם, או שהוא מצא את האפרוחים האלו בשבילין שבשדות, הרי זה המוצא לא יגע בהן אפילו בכדי להכריז עליהם ולהשיב אותם למאבד, אלא ישאירם במקומם.

 

גמ'- גמרא:

שואלת הגמרא: מאי טעמא- מהו הטעם לדין המשנה, שהמוצא משאיר את האבידה במקומה?

עונה הגמרא: מפני דאמרינן- שאנו אומרים, כיון שהאפרוחים אינם זרוקים באמצע הרחוב אלא מונחים במקום צדדי, עובדה זו מצביעה על כך, שהני- אפרוחים אלו לא נפלו מעצמם, אלא אינש אצנעינהו- אדם הצניעם, ואי שקיל להו- ואם המוצא יקח אותם, לית להו למרייהו סימנא בגווייהו- אין להם לבעלי האפרוחים סימן בהם, וגם אם יכריז עליהם המוצא כראוי, לא יוכל המאבד לקבלם בחזרה. הלכך- לכן, לשבקינהו- יניחם המוצא במקומם, עד דאתי מרייהו ושקיל להו- עד שיבוא בעליהם ויקח אותם.

 

 

למדנו, כי כאשר נמצאה אבידה 'דרך הינוח', שנראה שהניחו אותה בכוונה, ולא נאבדה בטעות, אין לגעת בה כלל, אלא להשאירה במקומה.

רביד לא יגע בסל שמצא, אלא ישאירנו במקומו.

 

 

  • גפה- גדר.
  • אצנעינהו- הצניע אותם.
  • שקיל- לוקח.
  • מרייהו- בעליהם.
  • סימנא- סימן.
  • בגוויהו- בתוכם.
  • לשבקינהו- יניחם.