זקן ואינה לפי כבודו

הרב ישראל הוא ראש ישיבה חשוב, ולו תלמידים רבים. באחד הימים הלך הרב ישראל בדרכו מביתו לבית הישיבה לומר את שיעורו למאות תלמידים, ולפתע ראה דובון ורוד גדול המונח על הארץ, וכנראה אבד לילדה קטנה. הסתפק הרב ישראל, האם הוא צריך להרים את הדובון ולקחת אותו לביתו, כדי להכריז על האבידה מאוחר יותר, אולם אםקרא עוד...

הרב ישראל הוא ראש ישיבה חשוב, ולו תלמידים רבים.

באחד הימים הלך הרב ישראל בדרכו מביתו לבית הישיבה לומר את שיעורו למאות תלמידים, ולפתע ראה דובון ורוד גדול המונח על הארץ, וכנראה אבד לילדה קטנה.

הסתפק הרב ישראל, האם הוא צריך להרים את הדובון ולקחת אותו לביתו, כדי להכריז על האבידה מאוחר יותר, אולם אם יעשה זאת יפסיד את השיעור שהוא אמור למסור בישיבה למאות התלמידים.

במחשבה שניה חשב לקחת את הדובון איתו לישיבה, וכך לא יפסיד את השיעור. אך בודאי אין זה מכבודו של ראש ישיבה להגיע לישיבה עם דובון ורוד גדול…

מה יעשה הרב ישראל?

אדם מכובד מצא אבידה, והיא שק גדול או קופה ארגז גדול, וכל דבר שאין דרכו של אדם זה ליטול ולשאת ברחוב, מפני כבודו, הרי זה לא יטול, ואינו חייב בהשבת אבידה לגבי חפץ זה.

שואלת הגמרא: מנהני מילי- מהו המקור לדברים אלו?

עונה הגמרא: דתנו רבנן- מפני שלמדו חכמים בברייתא, מדברי הפסוק 'לא תראה את שור אחיך… והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך'. והמילה 'והתעלמת' שנאמרה בלשון חיובית- 'התעלם', באה ללמד על כך, שפעמים שאתה מתעלם, ופעמים שאי אתה מתעלם.

הא כיצד- מתי מתעלמים מאבידה?

אם היה מוצא האבידה כהן, והיא- האבידה נמצאת בבית הקברות שאסור לכהנים להכנס לשם.

או שהיה מוצא האבידה זקן- אדם מכובד, ואינה לפי כבודו שיקח את האבידה וישא אותה ברחוב, כגון שהיא בהמה.

או שהיתה מלאכה שלו מרובה משל חבירו- אם המוצא אדם העסוק לפרנסתו, ובזמן שיקח לו להשיב את האבידה יפסיד יותר כסף משווי האבידה.

בכל המקרים האלו, לכך נאמר והתעלמת מהם, שבאופן זה אין חיוב להשיב את האבידה.

הרב ישראל איננו צריך לקחת את הדובון לביתו ולהפסיד את השיעור, מפני שמקרה זה עונה להגדרה של 'מלאכה שלו מרובה משל חבירו'. מסירת שיעור למאות תלמידים, שווה יותר מדובון ורוד וגדול…

הרב ישראל גם איננו צריך לקחת את הדובון איתו לישיבה, כיון שמקרה זה יענה להגדרה של 'זקן ואינה לפי כבודו', שכן אין לפי כבודו של ראש הישיבה שיבוא עם דובון לישיבה.

אם כן, אין הרב ישראל צריך להשיב את האבידה. 

 

 

  • מנהני- מנין אלו.

  • מילי- דברים.