הדלקה בכיכר המרכזי

הבית אצל עם ישראל הוא הבסיס והמקור לכל דבר, ולכן גם הפרסום לנס החנוכה צריך לבוא מתוך הבית ולא חלילה מהחוץ.

דיונים רבים והלכות שונות נאמרו אודות מקום ההנחה של נרות החנוכה, שיטות שונות ומנהגים רבים ישנם בקרב ישראל אודות הלכה זו אשר היא מיסודות חנוכה: "הדלקה עושה מצוה" "הנחה עושה מצוה" ושורש הדבר נעוץ במה שעיקר ענינו של נר חנוכה הוא פרסומי ניסא, וממילא יש לדון באיזה אופו באיזה מקום יהי' יותר פרסומי ניסא, ומזה נפוצו המנהגים השונים, בפנים הבית או ליד הדלת בחלון וכו' וכו', ובשעת סכנה אומרת הגמרא יש להניח את הנר על שולחנו בתוך הבית.

ולכאורה יש לשאול, אם כל ענינו של חנוכה הוא פרסומי ניסא ומשום כך יש להניח את המנורה במקום שייראה לרבים, הרי היה מן הראוי להניח את נרות חנוכה במקום הכי ציבורי ומרכזי שאפשר למצוא בעיר, ויש לילך לכיכר העיר המרכזית או לרחוב המרכזי בעיר ששם עוברים המוני אנשים ושם להניח את המנורה כדי שיהיה פרסומי ניסא באופן הגדול ביותר והמפורסם ביותר.

אמנם, כאן טמון יסוד גדול וחשוב לא פחות שיש לנו לזכור גם בחנוכה, ואולי בחנוכה בפרט. אחד מהיסודות של הדלקת הנרות בחנוכה הוא זמן ההדלקה: "עד שתכלה רגל מן השוק", וכאן יש שילוב של ההלכות: היסוד הגדול של היהודי הוא לכלות רגל מן השוק, "לא בחוץ", יש לבנות את הבית היהודי ולהכניס בו את כל הקדושה והטהרה הראויה, את כל המטען הרוחני היומיומי יש להכניס אל תוך הבית פנימה וח"ו לא להוציא החוצה.

הבית אצל עם ישראל הוא הבסיס והמקור לכל דבר, ולכן גם הפרסום לנס החנוכה צריך לבוא מתוך הבית ולא ח"ו מהחוץ.

אם הנרות עומדים בחוץ ממש, יש חשש ח"ו שיכבו כיון שרוחות הרחוב האיומות הנושבות בעוז יכולות לכבותו ולהזיק לו, והנר הרי מסמל את החכמה ואת התורה, יש צורך שכל זה יתקשר לבסיס שבבית שבו תהיה השכינה שורה וממנו תקרין לכל עבר.

ובשעת סכנה, שהרחוב מאד מקולקל עד כדי שיש סכנה בכל קשר עם הרחוב, או אז יש להניח את הנר על שולחן בבית ולסגור את כל החלונות והקשר עם החוץ בכלל.

וזה "שתולים בבית ה', בחצרות בית אלוקינו יפריחו" אם הם שתולים בבית ה', העיקר והשורש והיסוד קשור לבית ששם שורה השכינה, או אז בחצרות אלוקינו יפריחו יש אפשרות להקרין גם על החצר והסביבה את האור הגדול.