נר חנוכה – מימין או משמאל

כדי לזכות לעזרת השי״ת אנחנו צריכים להכיר ולדעת את מצבנו. כי ׳לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך׳ ׳מה אנו מה חיינו מה כוחנו׳ ׳הלוא כל הגיבורים כאין לפניך׳

במרכזו של חג החנוכה עומדת מצוות הדלקת נרות החנוכה, הדלקת נרות חנוכה היא מצווה חביבה ומיוחדת. הגמרא מפליגה בחשיבותה ואומרת: 'הרגיל בנר הוויין לו בנים תלמידי חכמים'. ופירושו, מי שנזהר בהדלקת נרות כראוי זוכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים.  זו הבטחה שכולנו מתפללים ומקוים לזכות בה. ההלכה קובעת את מקום הנחת נר חנוכה, ואומרת: "מצווה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל, כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל – ויהיה מסובב במצוות". כאשר הוא יעמוד בפתח הבית וידליק  את נר חנוכה הוא יהיה מסובב במצוות משני צדדיו. מצידו הימני המזוזה, ומצידו השמאלי נר חנוכה.

"ימין ד' עושה חיל ימין ד' רוממה", אנחנו יודעים שצד ימין הוא נחשב תמיד לצד החשוב והחזק, יד ימין נחשבת ליד החזקה. לעומת זה, צד שמאל הוא הצד החלש. יד שמאל היא חלשה יותר. היא נקראת יד כהה. לכן מניחים תפילין על יד שמאל מפני שבפסוק כתוב  "והיו לאות על  ידכה"  ודורשים חז"ל 'יד כהה' היד  החלשה. לכאורה ראוי להתבונן מדוע באמת אנו מדליקים את נר החנוכה בצד שמאל של הפתח. הרי נר חנוכה זוהי מצווה חביבה ביותר. היא נוהגת רק פעם אחת בשנה. זוהי המצווה היחידה שיש לנו עניין להדר בה ברמות גבוהות של מהדרין, ומהדרין מן המהדרין. האם אין בכך שאנו מדליקים בצד שמאל הפחתה מחשיבותה של מצוות נר חנוכה, שכל כך צריך להיזהר בה. מדוע באמת לא נדליק גם את נר החנוכה בצד ימין, בצד היותר חזק והחשוב, באותו צד, יחד עם המזוזה.

כאשר נתבונן במהותו של נר חנוכה ובמהותה של מצוות המזוזה נמצא הבדל משמעותי ביניהם. המזוזה קבועה על פתח הבית מבחוץ. תפקידה לשמור ולהגן על הבית מאווירת הרחוב. למנוע כניסת מזיקים ח"ו אל תוך הבית. קובעים את המזוזה על פתח הבית 'מבחוץ' והיא מגינה על הבית 'בפנים'. לעומת זאת נר חנוכה מהותו 'פרסום הנס'. מטרתו להקרין ולהאיר מתוך הבית החוצה אל הרחוב, הכיוון הוא 'מבפנים' כדי להשפיע כלפי 'חוץ'.עכשיו נתבונן ונמצא כי כאשר אנחנו עומדים בפתח הבית ונכנסים פנימה, פנינו אל תוך הבית. המזוזה נמצאת כעת בצד ימין שלנו. היא במקום החזק והחשוב. שם היא ממלאת את תפקידה להיות שומרת על הבית, היא חוסמת את הבית מכניסת רוחות זרות.

לעומת זאת כאשר אנחנו עומדים בפתח הבית ומדליקים את נר החנוכה פנינו כלפי חוץ, כדי להאיר ולהקרין מהאור הפנימי שבבית על הרחוב החשוך. בעומדנו עם הפנים כלפי חוץ אכן נמצא נר חנוכה בצידנו הימני.  נכון שכאשר עומדים בכניסה לבית נראה הדבר שהמזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. אבל כאשר מתבוננים ביעוד והמטרה של כל אחת ממצוות אלו גם המזוזה וגם נר חנוכה נמצאים בצד ימין של מקיים המצווה, לשניהם עוצמה והחשיבות למלא תפקידם בשלמות. כי אנו זקוקים לכוח  ולעוצמה של שניהם.   החיים מפגישים אותנו עם ניסיונות בלתי פוסקים. בכל החלטה, על כל צעד ושעל, אנו נתקלים בכוחות מנוגדים. מה לעשות ? איך להתייחס ? אם זה בדברים שבין אדם למקום ואם זה בדברים שבין אדם לחברו. אנו מרגישים את המאבק הפנימי בו יצר הטוב מושך לכאן ויצר הרע מושך לכאן.

'לפתח חטאת רובץ' מאז בואו של האדם לעולם הוא נמצא במאבק המתמיד הזה. במלחמת הטוב ברע, במלחמת האור בחושך.  הכוחות הנאבקים אינם תמיד שווים. מצד אחד הסביבה והחברה, יחד עם הנאות ותאוות העולם הזה מול האמונה בבורא עולם, בשכר ובעונש, והאדם הקטן בתווך. אך זאת עלינו לדעת כי יש לנו את הכוח לנצח. אם הועמדנו בניסיון סימן שיש לנו את האפשרות להצליח. עלינו להתמודד להתגבר ולנצח.

ימי החנוכה בהם נצחו החשמונאים המעטים והחלשים את היוונים הרבים והחזקים מלמדים אותנו כי 'לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ד" הקב"ה נותן לנו כוחות רוחניים מיוחדים להילחם ולהתמודד אל מול הרחוב המלא כפירה, ולנצח.  מצוות הדלקת נרות החנוכה מלמדת אותנו איך מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך. מה סוד הדבר ? אם נתבונן בנר הדולק נראה כי בד בבד עם השלהבת המאירה הולך ומתכלה הנר הולך ומתמעט השמן שבתוך החנוכיה. הנר שורף ומכלה וכך הוא מאיר.ללמד אותנו כי הקרבה וויתור הם האנרגיה הדרושה כדי להאיר. אחד בא על חשבון השני. זה קשה לשמור על כשרות הבית, זה קשה להקפיד על צניעות וזה מאד קשה לוותר בעת ויכוח. אבל זה הוא התנאי למעט האור שידחה הרבה מן החושך.

'מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל' קודם כל עלינו לשמור על פח השמן הטהור, על הנשמה הטהורה שניתנה לנו. ללמוד תורה בקדושה ובטהרה, למלא את עצמנו בתורה ויראת שמים ורק אז כאשר הנפש תימלא ותעלה על גדותיה אז נאיר מבפנים החוצה נקרין מאור תורתנו על הסביבה כולה.  בימי החנוכה אנו גומרים יום יום את ההלל. אנחנו מבקשים ומתחננים לקב"ה 'הושיעה נא' הצליחה נא' תן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות. תן לנו את הסייעתא דשמיא להצליח להתגבר על היצר. רבנו יונה הרי לימד אותנו 'שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו'.

כדי לזכות לעזרת השי"ת אנחנו צריכים להכיר ולדעת את מצבנו. כי 'לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך' 'מה אנו מה חיינו מה כוחנו' 'הלוא כל הגיבורים כאין לפניך'. לכן אנחנו ממשיכים ואומרים:  'כי אני עבדך' אנחנו עבדים לקב"ה כחומר ביד היוצר. כולנו כאין וכאפס אנו עבדים לקב"ה ומבטלים כל רצונותינו לרצונו. זו הדרך לקבל את הסייעתא דשמיא הדרושה ורק אז מובטחים אנו כי ניוושע ונצליח.   בעומדנו ליד נר חנוכה, שגם הוא נמצא בימיננו ומעצים אותנו בכוחות של 'ימין ד' עושה חיל', נגביר חיילים בלימוד התורה בעמל וביגיעה ונמשיך לעשות חיל בעלייה מתמדת בדרך העולה בית ד'.