ברכת הרואה בחנוכה

המנהג של משפחתו של אסף, שרק ראש המשפחה מדליק נרות חנוכה, ולא כל בני הבית. כשסיפר זאת אסף לידידו יהודה, הפתיע אותו יהודה ברעיון: 'אפילו שאינך מדליק חנוכיה, אבל אתה יכול לברך חלק מברכות ההדלקה'. כיצד יתכן הדבר? אמר רב חייא בר אשי אמר רב: המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורב ירמיה אמר: הרואהקרא עוד...

המנהג של משפחתו של אסף, שרק ראש המשפחה מדליק נרות חנוכה, ולא כל בני הבית.

כשסיפר זאת אסף לידידו יהודה, הפתיע אותו יהודה ברעיון: 'אפילו שאינך מדליק חנוכיה, אבל אתה יכול לברך חלק מברכות ההדלקה'.

כיצד יתכן הדבר?

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורב ירמיה אמר: הרואה נר של חנוכה אפילו נר שאינו שלו, צריך לברך.

אמר רב יהודה: יום ראשון של חנוכה, הרואה מברך שתים- שתי ברכות, 'שעשה נסים' ו'שהחיינו', והמדליק בעצמו מברך שלש ברכות; 'להדליק נר של חנוכה', 'שעשה נסים' ו'שהחיינו'.

מכאן ואילך-  בימים הבאים של חנוכה, המדליק מברך שתים, 'להדליק' ו'שעשה נסים', והרואה מברך אחת, 'שעשה נסים'. מאי ממעט- איזו ברכה ממעטים בשאר ימי החנוכה ואין מברכים אותה? ממעט זמן- ברכת הזמן, והיא ברכת 'שהחיינו' שאומרים בה 'והגיענו לזמן הזה', ואותה מברכים רק ביום הראשון ולא בשאר הימים.

אפילו כשאסף אינו מדליק את נרות החנוכה, יכול הוא לברך את ברכות הרואה, כאשר הוא רואה נר חנוכה.

ביום הראשון הוא מברך 'שעשה נסים' ו'שהחיינו', ובשאר ימי החנוכה שאין מברכים שהחיינו, מברך רק 'שעשה נסים'.

  • ואילך- והלאה.

  • ממעט- מחסיר, מפחית.

1. האם יש מצוה לברך על הדלקת חנוכיה? כן.
לא.
רשות.
2. מהי ברכת הזמן? להדליק נר של חנוכה.
שעשה נסים
שהחיינו.
3. אלו ברכות מברך הרואה נר חנוכה? להדליק נר ושהחיינו.
שעשה נסים ושהחיינו.
להדליק נר ושעשה נסים.
 

6. מדוע מברכים שהחיינו רק ביום הראשון של חנוכה?