דרך לימודו של החתם סופר בשבת

בליל שבת קודש, היה משכים ללימודו בערך שלש שעות לאחר חצות הלילה,הוא פנה לחדרו המיוחד, שם היה נר דלוק מערב שבת

בנו של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר זצ"ל, כתב על הנהגת אביו בשבת:

בליל שבת קודש, היה משכים ללימודו בערך שלש שעות לאחר חצות הלילה. הוא פנה לחדרו המיוחד, שם היה נר דלוק מערב שבת, ותיכף בירך ברכות השחר בהתלהבות גדולה מאד, עד שירדו דמעות מעיניו מתוך שמחה וחדווה. בני הבית שישנו בחדר השלישי מחדרו המיוחד, התעוררו משנתם לשמע קולו הנלהב. וכשהקשיבו לברכותיו, בכו בכיות מרוב התעוררות. אחר כך קרא לשני בחורים מישיבתו, וגם לאחד מבניו, ולמד עמם ברוב חדוה ושמחה, משניות, וגמרא שבת ועירובין, על הסדר.

רגיל היה הכתב סופר לומר: "מתענוג זה, לעמוד באשמורת הבוקר וללמוד בדעה צלולה, מתענוג גדול זה, אינם יודעים הפושעים מאומה!"