מה יקרה בימות המשיח?

      הייתי רוצה להבין, מה יקרה בימות המשיח  האם יהיו שם רק תענוגים רוחניים או גם גשמיים?       תשובה:   כמובן שעיקר התענוג הוא קרבת האלוקים, שהוא התענוג הגדול מכל התענוגים. מה שכן, אף מי שלא יזכה לתענוג הרוחני העליון, יהיו לו בימות המשיח גם תענוגים גשמיים של ממש, כמו שנכתבקרא עוד...

 

   

הייתי רוצה להבין, מה יקרה בימות המשיח  האם יהיו שם רק תענוגים רוחניים או גם גשמיים?


 

   

תשובה:

 

כמובן שעיקר התענוג הוא קרבת האלוקים, שהוא התענוג הגדול מכל התענוגים. מה שכן, אף מי שלא יזכה לתענוג הרוחני העליון, יהיו לו בימות המשיח גם תענוגים גשמיים של ממש, כמו שנכתב בספר 'נועם אלימלך': "כתוב בספרים, שלעתיד, כשיבוא משיח צדקנו, יקבץ את העם המפוזרים, והצדיקים יהיו סמוכים אצלו תמיד. ואותם אנשים שהתנהגו בזה העולם, בגלות, כשורה, אך לא היה להם שכל של אמת לעבוד את הבורא ברוך הוא בכל האופן, והיו אוהבי ממון רק ששמרו עצמם מן החטא לפי שכלם, אז משיח מביא אותם אל הים אוקינוס ופותח להם האוצרות הגנוזים שם, ומלא שם אבנים טובות וכסף וזהב הרבה מאוד, ונוטלים משם כל חפצם והולכים לביתם ברוב בצע כסף והון רב.

"וכשמשיח פורח לגן עדן בקדושתו הגדולה, אז הצדיקים שבדור פורחים אחריו לגן עדן בכח קדושתם ופרישותם, ואותם אנשים שקבלו טובתם ורצונם באוצרות הזהב, כשרואים הגדולה הזאת הם רוצים גם כן לעשות כן ולפרוח ביניהם ואינם יכולים, מחמת כובד משאם וגשמיותם שדבקו עצמם בכסף וזהב".

כן כתב רבי אברהם אזולאי בספר 'חסד לאברהם': "דע כי מסורת קבלה יש בידינו, כי באותו יום, כשיבוא מלך המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל, ימצא שם בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל. ובאותו היום יחיו המתים שבארץ ישראל, ובאותו היום יסתלקו החומות מירושלים, ויבנה אותם באבנים טובים ומרגליות, ויחזרו אז המתים שבארץ ישראל בעת חיותם אל בריה חדשה רוחנית, …וישוטטו כולם באוויר ויעופפו כנשרים, וכל זה יהיה לעיני אנשי קיבוץ גליות.

"וכאשר יראו אותם האנשים כאשר אחיהם נעשו בריות חדשות, ופורחים באוויר ללכת ולדור בגן עדן תחתון ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, אז יקבצו יחד בני קיבוץ גליות דאגה בלבבם ויהיה להם דאבון נפש, ויתרעמו אז על מלך המשיח ויאמרו: 'הלא אנחנו עם בני ישראל כמותם, ומאין זכו הם להיות רוחניות בגוף ונפש, מה שאין כן אנחנו, ולמה נגרע?'

"וישיב להם המשיח: 'הלא כבר נודע ומפורסם מידותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה,… ואתם נתרשלתם בעבור חמדת הממון, וחששתם לאיבוד גופכם ומאודכם (כספכם) ומהם עשיתם עיקר, ורוחכם ונפשותיכם עשיתם טפל, לכן נשארתם אתם גם כן גשמיים מרוחכם. ולחמדת ממון שחמדתם, הנה השם יתברך ייתן לכם ממון בלי שיעור, כי כל כסף וזהב אבנים טובים ומרגליות הנטבעים בכל ים מן הימים, הנה אותו הים מושבע להביא הכל אל ים יפו', … ומלך המשיח יחלק אותם לכל צדיק וצדיק חלקו.

"וגם כל המטמונים שתחת לארץ, עתידה הארץ שתעשה מחילות מחילות, כדי שיתגלגלו שמה כל אוצרות וסגולות ולהביא אותם לארץ ישראל, כדי לחלק אותם אל אנשי קיבוץ גליות לכל אחד ואחד כפי חלקו הראוי לו, וישבעו בממון רב. וכל זה יהיה לאותם שהקפידו על ממונם וגופם, ונשארו גשמיים שבעים בממון רב, אבל אותם שלא חשו לגופם ולממונם כנזכר, רק חשו לרוחם ולנפשם בלבד, עושה עמהם השם יתברך כמה טובות לעשותם בריה חדשה כנזכר, ולהוליך אותם אל הגן עדן התחתון".

 

   

כמובן שעיקר התענוג הוא קרבת האלוקים, שהוא התענוג הגדול מכל התענוגים. מה שכן, אף מי שלא יזכה לתענוג הרוחני העליון, יהיו לו בימות המשיח גם תענוגים גשמיים של ממש, כמו שנכתב בספר 'נועם אלימלך': "כתוב בספרים, שלעתיד, כשיבוא משיח צדקנו, יקבץ את העם המפוזרים, והצדיקים יהיו סמוכים אצלו תמיד. ואותם אנשים שהתנהגו בזה העולם, בגלות, כשורה, אך לא היה להם שכל של אמת לעבוד את הבורא ברוך הוא בכל האופן, והיו אוהבי ממון רק ששמרו עצמם מן החטא לפי שכלם, אז משיח מביא אותם אל הים אוקינוס ופותח להם האוצרות הגנוזים שם, ומלא שם אבנים טובות וכסף וזהב הרבה מאוד, ונוטלים משם כל חפצם והולכים לביתם ברוב בצע כסף והון רב.

"וכשמשיח פורח לגן עדן בקדושתו הגדולה, אז הצדיקים שבדור פורחים אחריו לגן עדן בכח קדושתם ופרישותם, ואותם אנשים שקבלו טובתם ורצונם באוצרות הזהב, כשרואים הגדולה הזאת הם רוצים גם כן לעשות כן ולפרוח ביניהם ואינם יכולים, מחמת כובד משאם וגשמיותם שדבקו עצמם בכסף וזהב".

כן כתב רבי אברהם אזולאי בספר 'חסד לאברהם': "דע כי מסורת קבלה יש בידינו, כי באותו יום, כשיבוא מלך המשיח עם קיבוץ גליות לארץ ישראל, ימצא שם בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל. ובאותו היום יחיו המתים שבארץ ישראל, ובאותו היום יסתלקו החומות מירושלים, ויבנה אותם באבנים טובים ומרגליות, ויחזרו אז המתים שבארץ ישראל בעת חיותם אל בריה חדשה רוחנית, …וישוטטו כולם באוויר ויעופפו כנשרים, וכל זה יהיה לעיני אנשי קיבוץ גליות.

"וכאשר יראו אותם האנשים כאשר אחיהם נעשו בריות חדשות, ופורחים באוויר ללכת ולדור בגן עדן תחתון ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, אז יקבצו יחד בני קיבוץ גליות דאגה בלבבם ויהיה להם דאבון נפש, ויתרעמו אז על מלך המשיח ויאמרו: 'הלא אנחנו עם בני ישראל כמותם, ומאין זכו הם להיות רוחניות בגוף ונפש, מה שאין כן אנחנו, ולמה נגרע?'

"וישיב להם המשיח: 'הלא כבר נודע ומפורסם מידותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה,… ואתם נתרשלתם בעבור חמדת הממון, וחששתם לאיבוד גופכם ומאודכם (כספכם) ומהם עשיתם עיקר, ורוחכם ונפשותיכם עשיתם טפל, לכן נשארתם אתם גם כן גשמיים מרוחכם. ולחמדת ממון שחמדתם, הנה השם יתברך ייתן לכם ממון בלי שיעור, כי כל כסף וזהב אבנים טובים ומרגליות הנטבעים בכל ים מן הימים, הנה אותו הים מושבע להביא הכל אל ים יפו', … ומלך המשיח יחלק אותם לכל צדיק וצדיק חלקו.

"וגם כל המטמונים שתחת לארץ, עתידה הארץ שתעשה מחילות מחילות, כדי שיתגלגלו שמה כל אוצרות וסגולות ולהביא אותם לארץ ישראל, כדי לחלק אותם אל אנשי קיבוץ גליות לכל אחד ואחד כפי חלקו הראוי לו, וישבעו בממון רב. וכל זה יהיה לאותם שהקפידו על ממונם וגופם, ונשארו גשמיים שבעים בממון רב, אבל אותם שלא חשו לגופם ולממונם כנזכר, רק חשו לרוחם ולנפשם בלבד, עושה עמהם השם יתברך כמה טובות לעשותם בריה חדשה כנזכר, ולהוליך אותם אל הגן עדן התחתון".

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.