מחשבות טמאות בעסקי הציבור

  מעשה באחד מעסקני העיירה שנהג במנהגיו הנלוזים להכביד ולהקשות על חייהם של היהודים המקומיים, בשל קשריו הענפים עם מחוזות השלטון השונים, הערים האיש קשיים בכל מיני צורות, והדבר היה לצנינים בעיני כל חסידיו של רבי נפתלי מרופשיץ. באחד הפעמים ניגשו החסידים לרבם, ושחו בפניו אודות מעלליו של האיש, באומרם שכלפי חוץ מתנהג היהודי כאילוקרא עוד...

 

מעשה באחד מעסקני העיירה שנהג במנהגיו הנלוזים להכביד ולהקשות על חייהם של היהודים המקומיים, בשל קשריו הענפים עם מחוזות השלטון השונים, הערים האיש קשיים בכל מיני צורות, והדבר היה לצנינים בעיני כל חסידיו של רבי נפתלי מרופשיץ.

באחד הפעמים ניגשו החסידים לרבם, ושחו בפניו אודות מעלליו של האיש, באומרם שכלפי חוץ מתנהג היהודי כאילו הוא הירא לדבר ד' וכל דבר שבקדושה קשור הוא עליו בעבותות אהבה, אך בתוך תוכו אין הוא מתנהג כך, והתנהגותו פסולה היא מכל בחינה שהיא.

יתרה מכך, האיש היה נוהג להגיע לפני רבו רבי נפתלי מרופשיץ בשאלות מעניינות אודות ההלכה והמוסר, ותמיד היה מראה פניו כאיש ירא וחרד לדבר ד'.

מששמע זאת רבי נפתלי, ואחר שנתבררו העובדות לאשורן שהוכיחו כי הצדק עימהם, החליט רבי נפתלי להוכיחו בכדי שישוב למוטב.

ואכן לאחר מספר ימים הגיע אותו יהודי לפני רבו – רבי נפתלי מרופשיץ, ובפיו מועקה קשה, היות וטרוד הוא בענייני הציבור, טורדות אותו כל העת מחשבות זרות, ואותן מחשבות זרות ממש מקשות על סדר יומו, ואפילו אינו יכול להתפלל כיאות, שכן מחשבות זרות אלו מפריעות אפילו להתפלל כראוי.

השיב לו רבי נפתלי בדרכו האופיינית, מחשבות זרות עיקרן כשמגיעה מחשבה שהיא זרה מאופן השגרה והרגילות שבו נתון האדם, זוהי ההגדרה של מחשבה זרה שיכולה אכן לשנות את מחשבותיו של האדם ולהעיק על ליבו, אבל אתה גם כשאתה עסוק בענייני הציבור, אין מחשבותיך נקיות מטומאה, ואינך חושב מחשבות טהורות רק לדבר ה' ולתועלת הקהל, לכן אין אלו בכלל מחשבות זרות, אלא הם מחשבות קבועות ושכיחות אצלך.

אם רצונך אכן להיפטר ממחשבות אלו, קבל על עצמיך תיכף ומיד לתקן דרכיך ולהתנהג עם הציבור ביושר ובטהרה כל הימים, וכך המחשבות הטמאות העוסקות בענייני ציבור אכן ייהפכו אצלך למחשבות זרות כל כך שלא יתחברו אליך יותר.