מעשה יהודית

סיפור הנס שנעשה ע״י יהודית ולמה אוכלים מאכלי חלב בחנוכה?

מעשה שבא מלך הגויי על ירושלים, ועמו כארבעים אלף חיל, וצר עליה ימים רבים, ויקוצו בני ישראל מפניהם במצור ובמצוק, ויהיו בצרה גדולה. והיתה בירושלים נערה מבנות הנביאים וכראותה כי גדל השבר והצער, ותשם נפשה בכפה ויצאה עם שפחתה, ותגיע עד שערי העיר, ותאמר לשוערים: פתחו השערים ואצא אולי יעשה לי הקב"ה אות ופלא ואהרוג את הכופר הזה ויושעו ישראל על ידי. ויאמרו לה השוערים: לא נפתח, מפני שאנו מפחדים אולי את רוצה להנשא לאחד משרי המלך, או שמא תגלי לאויב תחבולות כיצד ללכוד את העיר, ותאמר להם הנערה: ח"ו אלא אנכי בוטחת ברחמי שמים שעיזרוני לגבור על האויב הזה.

והנערה נשבעה להם בשם ה' ופתחו לה את השערים, ותצא עם שפחתה ותלך עד אהל המלך ותבא לפניו, ויאמר לה המלך: מי את?  ואי מזה באת? אנא תלכי? ותאמר לו הנערה: מבנות הנביאים אנכי, ושמעתי מאבי שתכבוש את העיר ותתפוש אותה, ובאתי לכן לבקש על נפשי ונפש בית אבי למלטם כשתכבוש את העיר, ויאמר לה המלך אני אעשה כדבריך, ואני רוצה לקחתך לי לאשה, ותאמר לו הנערה: אדוני המלך הנני כאחת שפחותיך עשה בי הטוב בעיניך, אבל אבקשך אדוני המלך שרצוני קודם ללכת למעיין כדי להתרחץ. תצוה את עבדיך שכשיראו שתי נשים הולכות בערב למעיין שלא ישימו לב אלינו ואל ידברו עמנו מטוב ועד רע ואחר כך אשוב אליך.

ויצו המלך להעשות כן והמלך שמח בזה מאד, ויאסוף כל שריו ועבדיו ויעש להם משתה ויאכלו וישתו מן היין, ותשקהו חלב ותאכילהו מעדני חלב וישכר וירדם, וכל שריו הלכו כל אחד איש לאהלו ולא נשאר עם המלך זולתי הנערה ושפחתה. ואחר כך הרימה הנערה עיניה לשמים ובקשה מהקב"ה שתצליח במעשה, ותשלוף את חרבו ותכרות בה את ראש המלך, ותשא הנערה את ראשו בידיה והיא ושפחתה עברו במחנה ואין אחד אומר לה דבר כפי שצוה המלך.

כשהגיעו לשערי ירושלים, ותקרא לשוערים, ותאמר להם פתחו השער כי הקב"ה עזרני והרגתי את האויב, והשוערים לא האמינו לדבריה.
 
ולמלך היה שר אחד משרי והיה השר אומר למלך: הרפה מאומה זו ואל תצורם ואל תלחם בהם, כי הקב"ה עמם ואוהבם ולא יסגירם בידך, ואה מה עשה ה' לאלה אשר היו מלפניך מלכים ושרים שצרו על עם בני ישראל מה היתה אחריתם, והיה מרבה תוכחות למלך, עד שקצף עליו המלך וצוה לקשרו ולתלותו ליד שער העיר, וכראות הנערה כי אינם רוצים לפתוח את השער אמרה להם אם לא תאמינו לי הנה השר התלוי יכיר את ראשו של המלך ותאמינו לדברי.

ויפתחו את השער ויראו את ראשו לשר התלוי ויכירהו השר ויאמר: ברוך ה' אשר הסגיר אותו בידכם והציל אתכם מידו וישמע הדבר ויתקבצו בחורי ישראל וגבוריו ויקחו את חרבותם בידם ויבואו עד המחנה והם קוראים "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

וכשראו אותם אנשי המחנה הלכו לאהל המלך, ויראו כי מת מלכם, נסו ועזבו אחריהם את אהליהם וכל רכושם וימלטו על נפשם וירדפו ישראל אחריהם עד אנטוכיה וישובו בשלום ויבזו בהם ביזה ובה מאד ויתקבצו זקני ישראל והחכמי ויבאו בית ה' והודו לו "המניח להם מכל אויביהם והמושיעם בעת צרתם תמיד והמקים דבריו בהם ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא וגו' הוא ברחמיו יעשה לנו ניסים ונפלאות עמנו בעת ובעונה הזאת כאשר עשה עם אבותינו"

ולכן נוהגי לאכול בימי החנוכה מאכלי חלב וזכר הנס שנעשה על ידי יהודית בת יוחנן כהן גדול שהאכילה למלך הצורר מאכלי חלב.