החייבים בהדלקת הנר

מי חייב בהדלקת נר חנוכה? ומה הטעם? כיצד ינהגו תלמידי ישיבות? משפחה אורחת? והמתארח בבית מלון


הכל חייבים במצות הדלקת נר חנוכה, אנשים נשים וקטנים מגיל חינוך (7 – 6).

הטעם שנשים חייבות אף שהיא מצות עשה שהזמן גרמא (שבדרך כלל נשים פטורות) הוא: משום שאף הן היו באותו הנס.

אם ראש המשפחה אינו יכול להדליק הנרות בביתו כגון שצריך לצאת למקום רחוק – ראוי שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו להדליק את הנרות במקומו, ויוצא ידי חובה אפילו אם אינו נמצא שם בזמן ההדלקה.

ואפילו אם יודע שיחזור לביתו באותו לילה מאוחר – עדיף שתדליק אשתו בזמן, מאשר שידליק הוא בשעה מאוחרת. ואף האשה מברכת קודם ההדלקה "להדליק נר חנוכה".

מצות נר חנוכה נר איש וביתו, לכן, למנהג הספרדים בעל הבית מדליק וכולם יוצאים בזה ידי חובתם. ומצוה על כל אחד להיות נוכח בהדלקת הנרות ולראותם. אך בדיעבד, גם אם אינם נמצאים בשעת ההדלקה – יצאו.

לפיכך, למנהג הספרדים, תלמידי ישיבות הנמצאים בישיבה בשעת הדלקת הנרות – אינם מדליקים בעצמם כיון שיוצאים ידי חובה בהדלקת אביהם. ואם ירצו להחמיר על עצמם ולהדליק  רשאים לעשות כן, וידליקו בלי ברכה.

משפחה אורחת מדליקה בעצמה, או שמשתתפת עם בעל הבית בנרותיו על ידי תשלום סמלי.

המתארח בבית מלון מדליק בחדרו בברכה.

בן נשוי המתארח בבית הוריו עם משפחתו ולן שם ואינו משלם על הוצאות אכילתו ושהייתו – יוצא ידי חובה בהדלקת בעל הבית, ואם רוצה להחמיר על עצמו ישמע הברכה מאביו וידליק בלי ברכה. (בן איש חי)

צריך ליזהר מאוד בהדלקת נרות חנוכה, שיש בהדלקתם פירסום הנס וקידוש ה' ברבים. ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ללוות כסף או נרות להדליק לפחות נר אחד בכל לילה.