הנר כבה! מה הדין?

הלכות ״הדלקה עושה מצווה״ - מה הדין במקרה וכבו נרות החנוכה?

  •   "הדלקה עושה מצוה" כלומר שעיקר המצוה הוא מעשה ההדלקה בלבד.
  • לכן, אם לאחר שהדליק נר חנוכה כבה הנר בתוך חצי שעה – אין זקוק לו, כלומר, שאינו צריך לחזור ולהדליקו שנית, שהרי מיד לאחר שסיים מעשה ההדלקה כבה, ויצא ידי חובת המצוה.
  • אפילו אם הדליק נרות חנוכה בערב שבת מבעוד יום וכבו קודם כניסת השבת, אינו חייב מן הדין לחזור ולהדליקם.
  • אפילו אם כיבה את הנר בעצמו בשגגה (כגון שבא לתקנו שיהא דולק יפה וכיבה אותו), אין צריך לחזור ולהדליקו.

    וכן, אם לאחר שהדליק את הנרות נפתחו הדלת או החלון ונכבה הנר על ידי הרוח, אין צריך מן הדין לחזור ולהדליקו.

  • בכל הדוגמאות הללו אם רוצה לקיים המצוה בהידור נכון שיחזור וידליק הנרות בלי ברכה.
  • כל זה דווקא אם לאחר שהדליק את הנרות נפתחו הדלת או החלון, כלומר, שבשעת ההדלקה היו הנרות ראויים להיות דולקים במשך חצי שעה – מן הדין אינו חייב לחזור ולהדליק, אבל אם לא היו הנרות ראויים לדלוק חצי שעה, כגון שהניחם במקום שהרוח נושבת וכבו הנרות לאחר ההדלקה, צריך לחזור ולהדליק אך לא יברך על הדלקתו השניה.
  • וכן אם נותן בפתילות שמן מועט כשיעור שאינם יכולים להיות דולקים זמן מספיק – צריך לכבות את הנרות ולהוסיף שמן ולחזור ולהדליקם בלי ברכה.