סדר ההדלקה והנחת הנרות

מתי מדליקים את הנרות, ומה עם נר "השמש", מאיזה צד מתחילים להדליק, ואילו ברכות מברכים בכל יום?

בערב הראשון מדליקים נר אחד, ובכל ערב מוסיפים עוד נר, עד שבליל שמיני יהיו שמונה נרות.

מתחילים להדליק בכל לילה בנר הנוסף של הלילה הזה, (כי הוא מציין את תוספת הנס) ואחריו את הנר של אתמול.

בערב הראשון ידליק את הנר הקיצוני מימין ובערב השני את הנר שאחריו כך שיפנה משמאל לימין.  בן איש חי וילקוט יוסף)

באין לו מספיק נרות מדליק נר אחד בכל לילה, ומקיים בזה את עיקר המצוה.

יניח את הנרות בשעווה, לא בעיגול ולא אחד גבוה ואחד נמוך.

יתן רווח בין נר לנר לפחות כרוחב אצבע, כדי שלא תאחז הלהבה של זה בזה, ושלא ימסו הנרות.

לא יחבר שני נרות יחד, וכן לא ידליק נר עם שתי פתילות.

מניחים את הנרות תחילה ואחר כך מדליקים אותם שם. ואסור לשנות את מקומם כשהם דולקים.

אסור להשתמש לאור נרות חנוכה אפילו שימוש ארעי ואפילו שימוש של קדושה כגון ללמוד תורה לאור הנרות אסור.

נוהגים להדליק נר נוסף בסמוך לנרות חנוכה כדי שאם ישתמש לאור הנר יהא זה לאור הנר הנוסף, ונר זה נקרא "שמש", ויש להניח נר השמש גבוה מכל הנרות או רחוק מהם, כדי שיהא ניכר שנר זה אינו מנרות המצוה, ויש להדליק נר זה בסיום
ההדלקה אחר שסיים הדלקת נרות ההידור. ובדיעבד, אם טעה והדליק נר השמש תחילה מדליק אחריו את נרות המצוה ואינו צריך לחזור ולברך.

אם לאחר שהדליק נרות חנוכה כבה אחד הנרות ורוצה לחזור ולהדליקו – אינו רשאי להדליק נר או גפרור מאחד הנרות הקודמים ובאמצעותו להדליק את הנר שכבה.

איסור השימוש לאור נרות חנוכה אינו אלא שימוש של הנאה ולכן אם כבה אור החשמל בבית, מותר ללכת לאור נרות חנוכה כדי שלא יכשל ויפול ואינו חייב לעצום עיניו.

 

להורדת נוסח הדלקת נרות חנוכה – לחץ כאן