במה מדליקים נרות חנוכה?

מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית, מפני שבו נעשה הנס, ובפתילות של צמר גפן או חוטי פשתן וכדומה, שדולקות יפה.

 במה מדליקים נרות חנוכה?

מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית, מפני שבו נעשה הנס, ובפתילות של צמר גפן או חוטי פשתן וכדומה, שדולקות יפה.

אין לו שמן זית – מדליק בשמנים או בנרות שמעלים להבה יפה, ובדיעבד כל השמנים והפתילות כשרות.

טוב להחמיר שלא להדליק חלק מן הנרות בשמן וחלק מן הנרות בשעוה, אלא ידליק את כל הנרות בשמן או את כל הנרות

בשעוה, כדי שיהיה ניכר שאדם אחד הדליק אותם. ועוד, מפני שאין זה הידור מצוה כשאין כל הנרות שוים. (בן איש חי)

אין יוצאים ידי חובת הדלקת נרות חנוכה במנורת חשמל, לפי שאין בה שמן ופתילות.

שמן מאוס ופגום ואינו ראוי לאכילה כלל אין להדליק בו נרות חנוכה. אך שמן מר – אע"פ שאינו ראוי לאכילה מדליקים בו. (בן איש חי)

יהדר להדליק בחנוכיה יפה לקיים מצות "זה א-לי ואנוהו".

אין להדליק בתוך קליפה של פירות או של ביצים משום שהדבר נחשב לביזוי מצוה.

לא ידליק נרות לבד בלא כלי, שהרי הנס היה בכלי (=במנורה).

אין צורך להחליף את הפתילות כל ערב, וכן אפשר להדליק בשמן שנותר או בשיירי הנרות. ויש נוהגים להחמיר לקחת פתילות חדשות בכל לילה זכר למנורת בית המקדש שהיו משתמשים בה בכל יום בפתילות חדשות.