הראיה ממעשה החליצה כנגד הקללה

  באחד מכינוסי התורה בבית מדרשו של רבי אברהם מסוכטשוב, הגיע אחד מהמשכילים החריפים כנגד היהדות, ובא לראות את מנהגיו של רבי אברהם, כיצד הוא עורך את תפילותיו עם חסידיו. אותו משכיל הסתובב לו בצנעה ולא רצה להבליט עצמו לבל יזהו אותו ועלולים צעירי הצאן לסלקו בבושת פנים מהמקום. וכך כעבור זמן מה החליט אותוקרא עוד...

 

באחד מכינוסי התורה בבית מדרשו של רבי אברהם מסוכטשוב, הגיע אחד מהמשכילים החריפים כנגד היהדות, ובא לראות את מנהגיו של רבי אברהם, כיצד הוא עורך את תפילותיו עם חסידיו.

אותו משכיל הסתובב לו בצנעה ולא רצה להבליט עצמו לבל יזהו אותו ועלולים צעירי הצאן לסלקו בבושת פנים מהמקום.

וכך כעבור זמן מה החליט אותו משכיל להתקרב אף אל הרבי ולקבל ממנו ברכה כדרך שעשו כל החסידים בעומדם בתור לקבל הימנו ברכה ותושייה. תוך כדי שהוא עומד וממתין לפני הרבי, זיהה אותו לפתע אחד החסידים והשתומם כיצד יתכן שאחד מראשי המשכילים עומד לפניו בעודו ממתין לקבל פניו של הרבי.

אותו חסיד לא יכול היה לתת מעצור לכעסו, לאור מעלליו הרבים של אותו משכיל כנגד היהדות בכלל וכנגד חצר הרבי בפרט, והחל צועק עליו שיסתלק מן המקום, תוך שהוא משלח לעברו קללה באומרו – יימח שמך!!

כששמע זאת הרבי וראה במה המדובר, קרא לאותו חסיד ואמר לו כדברים הללו:

יודע הנך, שמבואר בירושלמי שאותו יהודי מתבולל אם ימות ללא שיהיו לו ילדים, אשתו תתחייב בחליצה, וכידוע לכל צורב, חליצה עומדת היא במקום ייבום, ובתורה נאמר במפורש שעיקר מצות ייבום היא כדי שלא ימחה שמו מישראל.

אם כן רואה אתה שדרך התורה היא אף במקרה קשה מעין זה, לבל ימחה שמו, והתורה דאגה אפילו למומר שלא ימחה שמו ומעשה החליצה יוכיח שעיקרו להקים לו שם לבל ימחה שמו, ואם כן כיצד יתכן שאתה קורא לעברו – יימח שמך?!!

דבריו של הרבי עוררו קידוש השם גדול לכל שומעיו באשר הם.