להשתמש בנר חנוכה

יריב הוא חייל בצבא הקבע, ומשרת בבסיס צבאי גדול. בדרך כלל הוא אוהב לבצע שמירה בלילה בשער של הבסיס, וכך יש לו שקט ופנאי להיות עם עצמו. באחד מלילות החנוכה הקרים, בעודו עומד בשער הבסיס כשהנשק על כתפו, חשקה נפשו של יריב בסיגריה, אך למרבה הצער התקלקלה לו המצית. הוא חיפש בכל כיסי המעיל הצהל"יקרא עוד...

יריב הוא חייל בצבא הקבע, ומשרת בבסיס צבאי גדול. בדרך כלל הוא אוהב לבצע שמירה בלילה בשער של הבסיס, וכך יש לו שקט ופנאי להיות עם עצמו.

באחד מלילות החנוכה הקרים, בעודו עומד בשער הבסיס כשהנשק על כתפו, חשקה נפשו של יריב בסיגריה, אך למרבה הצער התקלקלה לו המצית. הוא חיפש בכל כיסי המעיל הצהל"י שעליו, אולי יש גפרורים באחד הכיסים, ולא מצא.

לפתע עלה במוחו רעיון: על יד ביתן השמירה הדליקו חיילים דתיים נרות חנוכה. הוא יכול להדליק את הסיגריה מאחד הנרות…

האם נכון לעשות כך?

אמר רב יהודה אמר רב אסי (אמר רב):

אסור להרצות מעות- לספור כסף כנגד נר חנוכה- לאורו של נר חנוכה, מפני שהוא נר של מצוה ואסור להשתמש בו לדברים של חול.

אמר רב יהודה: כי אמריתה- כאשר אמרתי הלכה זו קמיה דשמואל- לפני שמואל, אמר לי בשאלה: וכי נר קדושה יש בה, והרי הנר עצמו איננו קדוש כמו תפלין או מזוזה, ולמה שיהיה אסור להשתמש בו?

מתקיף לה- הקשה על שאלה זו רב יוסף: הרי ישנה מצוות כיסוי הדם, שמי ששחט חיה או עוף חייב לכסות את דמם בעפר. ולפי דעתו של שמואל שרק דברים קדושים אסור להשתמש בהם, וכי דם זה קדושה יש בו ומדוע אסור לבזותו?

ומנין שאסור לבזות את דם הכיסוי? דתניא- שהרי למדנו בברייתא: נאמר בתורה 'ושפך את דמו וכסהו בעפר', ונסמכו המלים 'ושפך וכסה', ללמד על כך שבמה ששפך את הדם (בידו שבה שחט את החיה והעוף) יכסה את דמה, שלא יכסנו ברגל דרך בזיון, כדי שלא יהו מצות בזויות עליו.

ומכך הוכיח רב יוסף, שגם דבר מצוה שאין בו קדושה, כמו דם החיה והעוף, אסור לבזות אותו. ולכן הכא נמי- כאן גם, לגבי נר חנוכה אסור להשתמש בו לדברי חול, כדי שלא יהו מצות בזויות עליו.

לפי דעת רב יוסף, וכך היא גם ההלכה, יריב איננו יכול להדליק את הסיגריה בנר של חנוכה, כדי שלא לבזות את המצוה.

אמנם, ישנו מנהג להדליק נר נוסף על יד נרות החנוכה, כדי שיוכלו להשתמש בנר הנוסף לדברים פרטיים. נר זה נקרא 'שמש', וניתן לזהותו בכך שהוא מונח בגובה אחר משאר הנרות. בנר זה, שאיננו נר של מצוה, מותר להשתמש לכל מטרה.

  • אמריתה- אמרתי אותה.

  • מתקיף- מקשה.

 

1. האם מותר להשתמש בנרות חנוכה?

כן.
לא.
מחלוקת בגמרא.

2. מהי מצות כיסוי הדם?

אם שחטו חיה או עוף,
צריך לכסות את דם השחיטה בעפר.

כאשר יורד למישהו דם,
צריך הוא לכסות את החתך בתחבושת.

שיהיה לכל אחד כלי בביתו,
שאם ירד למישהו דם שיהיה ניתן לכסותו.

3. לפי רב יוסף, מדוע אסור להשתמש בנרות חנוכה?

מפני שיש קדושה בנר החנוכה.
כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו.
כדי שלא יכבו הנרות בטעות.
 

6. האם מותר להשתמש בחוט הציצית כדי לקשור עליו מפתח?

 

1.  ג

2.  א

3.  ב

4. רב יהודה בשם רב אסי, שמואל, רב יוסף.

5. שנאמר ושפך-וכסה, במה ששפך יכסה.

6. לא, שלא יהיו מצוות בזויות עליו.