נר ביתו ונר חנוכה

אחת מתוצאותיו של המשבר הכלכלי שפקד לאחרונה את העולם כולו, שיורם מצא את עצמו שוב ללא עבודה. לאחרונה עבד יורם כמאבטח במפעל, ובעבודה זו השתכר משכורת רעב ממש, שהספיקה בקושי לקיים את עצמו ואת משפחתו.

יורם טרח רבות לחפש עבודה חדשה, יגע ומצא. הוא החל לעבוד כמוכר בחנות אלקטרוניקה, והמשכורת שהובטחה לו היתה מכובדת, כמעט פי שנים מעבודתו הקודמת.

את משכורתו הראשונה- ידע יורם- הוא יקבל בראשון לחודש הלועזי, אשר יחול ביום ראשון, היום השלישי של חנוכה.

יום ששי, ערב שבת חנוכה. הכסף כמעט אזל מהבית, אך יורם איננו מודאג- ביום ראשון הוא יקבל משכורת יפה, ויוכל לחזור לרמת החיים הרגילה שלו.

לפתע נזכר יורם: לא קניתי נרות לחנוכה, ולא מיץ ענבים לקידוש! במהירות הוא מפשפש בארנקו הריק, דולה מטבע ועוד מטבע, ומצליח לאסוף מתוכו בסך הכל 17 ₪. סכום זה יספיק למיץ ענבים או לנרות, אך לא לשניהם יחד.

מה על יורם לעשות? מה עדיף, נרות חנוכה או מצות קידוש?

אמר רבא:

פשיטא לי- פשוט לי שאם יש לאדם כסף לקנות רק אחד משני הדברים הבאים, נר ביתו- נרות שבת ונר חנוכה, אזי הדין שנר ביתו עדיף- יקנה נרות לשבת אפילו שלא ישאר בידו כסף לקנות נרות חנוכה, משום שחכמים תקנו את מצות הדלקת נרות שבת לצורך שלום ביתו, כדי שאדם לא יתקל בשבת במכשולים בחושך ויכעס על בני ביתו, ושלום בית עדיף מהדלקת נרות חנוכה.

וכן, אם יש לאדם כסף רק לקנות אחד משני הדברים הבאים: נר ביתו וקידוש היום- יין לקידוש, נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו, ששלום הבית עדיף ממצות קידוש.

בעי- הסתפק רבא:

אם יש לו לקנות דבר אחד מתוך נר חנוכה וקידוש היום, מהו הדין?

האם קידוש היום עדיף, דתדיר- מצות קידוש היום היא מצוה מצויה יותר, שכן היא קיימת בכל שבוע, והכלל הוא: תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם.

או דילמא- שמא הדין: נר חנוכה עדיף, משום שבהדלקת נרות חנוכה מקיימים פרסומי ניסא- פרסום הנס, ומצוה גדולה היא ודוחה את מצות קידוש, אפילו שהיא תדירה?

בתר דאבעיא- לאחר שהסתפק רבא בדין זה, הדר פשטה- חזר ופשט אותו ופסק להלכה: נר חנוכה עדיף, משום פרסומי ניסא.

ראינו בדברי הגמרא, שיורם שאין ברשותו כסף לקנות גם מיץ ענבים לקידוש וגם נרות חנוכה, אלא רק אחד משניהם, יקדים לקנות נרות חנוכה- כי היא מצוה גדולה יותר, של פרסום הנס.

  • פשיטא- פשוט.
  • בעי- הסתפק.
  • דלמא- שמא.
  • פרסומי- פרסום.
  • ניסא- נס.

  

1. האם חייב אדם ללוות
בכדי לקיים הדלקת נרות חנוכה?

כן.
לא כתוב בגמרא.
רבא מסתפק בכך.

2. למה מדליקים נרות שבת?

כדי שלא יכשלו בחושך ויתרגזו,
ויהיה שלום בבית, ובכך מכבדים את השבת.

כי זה כתוב בתורה.
כדי שיהיה אור.

3. מה הפירוש "תדיר"?

מצוי וקבוע.
מלשון נדר.
מי שגר בבית.
 

6. נרות שבת מדליקים לפני שתכנס השבת,
ואלו קידוש עושים רק אחרי שנכנסה השבת.
אם כן,
חיוב הדלקת נרות שבת חל עוד לפני חיוב מצות קידוש. האם אין זו סיבה נוספת שהדלקת נרות שבת תהיה עדיפה ממצות קידוש, שכן חיובה חל קודם?

 

1.  ב

2.  א

3.  א

4. כיון שהם לצורך שלום בית.

5. אין חיוב לקחת הלואה כדי לקיים מצוות.

6. הן קידוש והן הדלקת נרות שבת חיובם מחמת השבת, אלא שאי אפשר להדליק נרות בשבת, ולכן מדליקים קודם. אבל חיובם הוא בזמן שוה.