סגולה נפלאה !

סגולה נפלאה: יקבע בליבו לאמר "אין עוד מלבדו".

ויכוין למה שכתב רבינו חיים מואלוז'ין בספרו נפש החיים.