לוח מסכתות ש"ס בבלי

כל "סדר" נחלק למסכתות, כל מסכת נחלקת לפרקים וכל פרק נחלק ל"הלכות" (השם המקובל בעבר) או ל"משניות" (השם המקובל כיום) ... במה עוסקת כל מסכת?

ברכות

עוסקת בברכות שתיקנו חכמים לברך בהזדמנויות שונות, בענייני תפילה בכלל ומצוות "קריאת שמע" בפרט.

 

שבת

דיני שבת; עיקר דיני ל"ט מלאכות האסורות ביום השבת, וגזירות חכמים שהוסיפו על התורה.

 

עירובין

עוד דיני שבת הנוגעים לאיסור הוצאה מרשות לרשות, איסור יציאה חוץ ל"תחום" – אלפיים אמה מהמקום בו נמצא האדם.

 

פסחים

דיני חמץ ומצה, קרבן פסח והלכות ליל הסדר.

 

שקלים

דיני מחצית השקל הניתנת בכל שנה וממנה מקריבים קרבנות ציבור בבית המקדש, וכן כל דיני הכספים שנתרמו לבית המקדש.

 

יומא

דיני יום הכיפורים.

 

סוכה

הלכות חג הסוכות; בניית הסוכה, המצווה לישב בה, ארבעת המינים ועוד.

 

ביצה

הלכות יום טוב.

 

ראש השנה

הלכות ראש השנה; שופר ותפילות החג, הלכות קידוש החודש.

 

תענית

הזכרת גשם בתפילה, דיני תענית (בשנת בצורת וכשישנם צרות), דיני תשעה באב ושאר הצומות.

 

מגילה

הלכות פורים, קריאת המגילה וכו'.

 

מועד קטן

הלכות חול המועד, דיני אבילות.

 

חגיגה

דיני מצוות "עלייה לרגל" – לעלות לבית המקדש בשלשת החגים (סוכות פסח ושבועות).

 

יבמות

עוסקת באדם שנפטר ערירי ללא בנים, אחד מאחיו מחויב להתחתן עם אשתו, ע"מ להשאיר זכרון לנפטר.

 

כתובות

עוסקת בעניינים השונים שביחס בין איש לאשתו ובחיוביהם זה כלפי זו ולהיפך, בין כשהם נשואים ובין אחר הנישואין [כשנתגרשו או כשנתאלמנה]. כתובה היא שטר ההתחייבות בין הבעל לאשתו.

 

נדרים

דיני נדרים ושבועות שאדם נודר ונשבע מרצונו החופשי.

 

נזיר

עוסקת באדם שנדר וקיבל על עצמו "נזירות", במה הוא אסור ודיני הקורבן שצריך להקריב.

 

סוטה

דיני אשה נשואה שזינתה או חשודה שזינתה עם איש אחר, דיני ואופן עריפת "עגלה ערופה".

 

גיטין

עוסקת בדיני ואופן כריתת קניין הקידושין שבין בעל לאשתו.

 

קידושין

עוסקת בדיני ואופן פעולת קניין הקידושין – פעולה שעל ידה האשה מתקדשת לבעלה, דיני עבד ושפחה עבריים או כנעניים, דרגות הייחוס בעם ישראל ואלו שאסור ליהודי כשר להתחתן עמהם [כגון: ממזר וכו'].

 

בבא קמא

דיני נזיקין; המזיק את חברו בין בגופו ובין בממונו או שגזל ממנו.

 

בבא מציעא

עוסקת בתביעות וטענות שבין אדם לחברו; כגון, החזרת הלוואה, מציאה או פיקדון, יחסי בעל הבית – פועל וכו'. האיסור להלוות וללוות כספים בריבית.

 

בבא בתרא

עוסקת ברכוש משותף; כגון, שותפים או יורשים החולקים ביניהם את הרכוש המשותף, יחסי שכנים, מוכר וקונה וכו'.

 

סנהדרין

דיני השופטים והדיינים הדנים את העם, דיני בן סורר ומורה.

 

מכות

עדים שנתפסו בשקרם – "עדים זוממים", חיוב גלות המוטל על מי שרצח בשוגג, עונש מלקות למי שעובר עבירות.

 

שבועות

מי הם החייבים בשבועה, דיני ואופן השבעת החייבים בה [כגון: שומר שפקדונו אבד].

 

עבודה זרה

דיני ההתרחקות מעבודה זרה ותשמישיה.

 

אבות

מלמדת אותנו מידות והנהגות טובות.

 

הוריות

דיני קרבן על חטא של כלל הציבור, או על חטא של כהן גדול, או על חטא של נשיא.

 

עדויות

קובץ הלכות שנקבעו על סמך עדותם של תנאים בודדים [שהעידו ששמעו את אותם הלכות מרבותיהם].

 

זבחים

דיני קרבנות מבהמה או עוף.

 

מנחות

דיני קרבנות; "מנחה" – מקמח שמן ולבונה, "נסכים" – שמן ויין. דיני ציצית וספר תורה תפילין ומזוזות.

 

חולין

דיני שחיטת בהמות או עופות על מנת לאוכלם, כיסוי הדם בחיה ועוף, איסור אכילת גיד הנשה, איסור בשר בחלב, קצת דיני מתנות כהונה ודין שילוח הקן.

 

בכורות

דיני בכור בהמה טהורה; שצריך ליתן אותו לכהן, דיני בכור אדם ובכור חמור; שצריך לפדותם אצל הכהן.

 

ערכין

דיני הנודר שייתן לבית המקדש סכום השווה לערכו או לערך דברים אחרים.

 

תמורה

האיסור להמיר (-להחליף) בהמה המיועדת להיקרב בבית המקדש בבהמת חולין.

 

כריתות

עבירות שהעובר עליהן במזיד; מתחייב כרת. והעובר עליהם בשגגה; מתחייב להקריב קרבן חטאת.

 

מעילה

דיני מעילה בממון ששייך להקדש.

 

תמיד

סדר עבודת קרבן התמיד [שהוקרב בבית המקדש פעמיים ביום; בבוקר ובבין הערביים].

 

מידות

תיאור מפורט של מידות בית המקדש וכליו.

 

קינים

דיני עופות של קרבנות שונים שנתערבבו ביניהם.

 

נדה

דיני טומאת אשה ואופן טהרתה.