התורה – מרכז חייו של היהודי

בעבודת חייו של היהודי ישנם מרכזים חיוניים המגלים את השלמות בפסגתה האפשרית בזמננו ומהווים אמצעים עיקריים להשלמת האדם. מרכזים אלה מזרימים ליהודי ולכל העולם אור, כוח חיובי וחיות.

לימוד התורה עומד בראש המרכזים הללו מכמה סיבות:

1. התורה – המדריך המעשי לעבודת ה'

לבד מהיותו חלק מעבודת ה', הוא מלמד את האדם איך לקיים את כל חלקי עבודת ה': "תלמוד התורה הוא ענין מוכרח לפי שזולתו אי אפשר להגיע אל המעשה, כי אם לא ידע מה הוא מצווה שיעשה איך יעשהו?" הרמח"ל (רבי משה חיים לוצאטו -דרך ה').

2. התורה –  אור היא בנשמתו של היהודי  
                         
לימוד התורה הוא כעין צינור שדרכו יורדת השפעה אלוקית עילאית שאין כדוגמתה. כמו מוליך חשמלי, המעביר את זרם החשמל ממקורו אל המכשיר המקבלו, כן מושפע האור האלוקי באמצעות התורה אל נפש האדם.

השפעה זו נמשכת ובאה אל מי שמדבר דברי תורה בפיו ומבינם בשכלו. הדיבור וההבנה מהווים יחדיו את הצינור להשפעה האלוקית. ככל שתגדל דרגת ההבנה וככל שתגדל דרגת ההכשרה המעשית והנפשית של האדם, כן תגדל דרגת ההשפעה. השפעה זו מחדירה את האור האלוקי לאדם ומביאה אותו לידי דבקות עם הבורא. האור האלוקי מתלווה לכל מעשי המצוות של האדם ויוצק בם נשמה, כאמור: "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו, כג).

3. התורה – קשר העולם עם הבורא

"על ידי התורה יש לעולם דבקות בו יתברך. התורה היא כמו אמצעי שהוא מקשר שני דברים יחד, כך התורה היא הקישור בין השם יתברך ובין האדם. ועל ידי קישור ודיבוק זה בו, העולם מתקיים, וזולת זה העולם מתמוטט, כאשר אין לו חיבור וקישור בו ית'." [מהר"ל, "גבורות ד'"]

"חיותן ואורן של המצוות, שמקדשים ומאירין להאדם המקיימם, הוא נלקח ונשפע רק מקדושתה ואורה של התורה הקדושה, ככתוב 'כי  נר מצוה ותורה אור' (משלי ו, כג) כעניין הנר שאין לו בעצמו שום אור כלל רק מהאור המאיר בו." [רבי חיים מוולוז'ין, "נפש החיים"]